Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor je zijn. Beter je leven dan je ziel te verliezen, en er is geen enkele hartstocht die zooveel treurige gevolgen na zich sleept als deze; dat weet je zelf beter dan ik."

Dan knikte toestemmend, en haar ontroering opmerkende, zei hij op vroolijken toon, hoewel de schaduw op zijn gelaat nog niet opgeklaard was:

„Wees maar niet bang; alles is in orde gekomen, en wie zich eenmaal de vingers heeft gebrand, schuwt het vuur. Ik drink niet en doe ook geen andere dingen, waar u bang voor bent. Ik geef er niet om. Maar wanneer ik opgewonden raak, wordt mijn duivelsche drift mij wel eens te sterk. Met een beer of een buöel te vechten is geoorloofd, maar als je 't met een man aan den stok krijgt, hoe 'n schurk hij ook wezen mag, moet je oppassen. Ik zal nog eens iemand vermoorden, dat is het waar ik bang voor ben. Ik heb een hekel aan lafaards." En Dan liet zijn vuist op de tafel vallen met een slag, die de lamp deed rinkelen en de boeken opvliegen.

„Dat is altijd een struikelblok geweest, Dan, en ik kan met je meevoelen, want ik heb zelf ook mijn heele leven getracht, mijn eigen drift te beteugelen, zonder het tot nogtoe te hebben geleerd," zei tante Jo, met een zucht. „Waak in 's hemelsnaam over je boozen geest, en laat niet een oogenblik van razernij je heele leven verwoesten. Evenals ik tegen Nat heb gezegd, zeg ik ook tegen jou: waak en bid, mijn beste jongen. Tegen menschelijke zwakheden is geen andere hulp te verwachten dan Gods liefde en onuitputtelijk geduld."

Tranen stonden in tante Jo's oogen, toen zij dit zei, want zij voelde het diep en wist hoe moeilijk het is, zulke boezemzonden te bestrijden. Dan was ook getroffen en zag er uit, alsof hij zich niet op zijn gemak gevoelde, wat hij altijd deed, wanneer er over godsdienst gesproken werd, ofschoon hij er een eigen eenvoudig geloof op nahield en daar in zijn kortzichtigheid zooveel mogelijk naar trachtte te leven.

„Ik bid niet veel; het gaat mij niet handig af; maar de wacht houden kan ik als een roodhuid. Alleen is het gemakkelijker op mijn hoede te zijn voor een loerenden

Sluiten