Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als wielrijden. En ik kan u zoggen: tennissen met meisjes is een gevaarlijk spel."

„Ik heb er in mijn tijd niet veel aan gedaan, maarik begrijp er alles van," zei tante Jo, die in het verhaal evenveel behagen schepte als Tom zelf.

„Op mijn woord, ik had volstrekt geen idee, het in ernst te meenen," vervolgde hij langzaam, alsof dit gedeelte van zijn verhaal hem het moeilijkst viel, „maar iedereen was aan het tlirten, en dus deed ik maar mee. Dora scheen het prettig te vinden en het half en half te verwachten en ik wou haar natuurlijk graag dat genoegen doen. Zij vond mij niet onbeteekenend en flauw, zooals Nan, en het was prettig om na jarenlang te zijn afgesnauwd, eindelijk eens naar waarde geschat te worden. Ja, het was bepaald heerlijk, den heelen dag lang te worden toegelachen door een lief meisje, dat zoo aardig bloost als je haar een complimentje maakt, wier gezichtje verheldert, als je komt, dat bedroefd is als je heengaat, alles bewondert wat je doet, iemand doet gevoelen dat hij een man is, en hem aanspoort zijn beste beentje voor te zetten. Dat is nog eens een behandeling die iemand goed doet, en die hij verdient ook, als hij goed oppast; geen gefronste wenkbrauwen en harde woorden, jaar in jaar uit, geen in een bespottelijk daglicht stellen, wanneer hij het goed en eerlijk meent, en een meisje heeft liefgehad van toen hij nog een jongen was af. Neen, dat is niet zooals het behoort, en ik wil het niet langer verdragen!"

Tom werd warm en welsprekend bij het herdenken van al zijn grieven, en sprong op van zijn stoel om door de kamer te loopen, zijn hoofd schuddend in een poging om zich verongelijkt te gevoelen zooals vroeger, maar zich niet weinig verwonderend bij de ontdekking, dal zijn hart geen zier pijn deed.

„Dat zou ik ook niet! Laat de oude liefde varen en aanvaart de nieuwe, ten minste als ze ernstig is gemeend. Maar hoe kwam je er toe haar te vragen, Tom; wat je toch stellig hebt moeten doen om verloofd te kunnen zijn?" vroeg tante Jo, nieuwsgierig naar het belangrijkst gedeelte van het verhaal.

Sluiten