Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de vlam te ontsteken, die plotseling opllikkert en weer verdooft, of verwarmend en helder brandend blijft gedurende het geheele leven. Er schoot niets anders over dan hen te helpen in het doen van een verstandige keus en hen tot waardige echtgenooten te vormen. Maar van alle lessen, die tante Jo haar jongens had trachten in te prenten, was deze de moeielijkste; want liefde maakt gewoonlijk dwazen, zelfs van heiligen en wijsgeeren, zoodat het van jonge menschen niet te verwachten is, dat zij de verblinding, de teleurstellingen en dwalingen, zoowel als de zaligheid van dezen bekoorlijken waanzin zullen ontgaan.

„Ik vermoed dat het onvermijdelijk is, omdat wij in Amerika wonen, daarom zal ik er dan ook niet noodeloos over tobben, maar ik hoop dat sommige van die nieuwe ideeën over opvoeding een paar flinke, gelukkige, degelijke en verstandige meisjes voor mijn jongens zullen voortbrengen. Goddank dat ik niet voor alle twaalf 'hoef te zorgen. Ik zou er mijn hoofd bij verliezen, want ik voorzie verwikkelingen en bezwaren van nog veel ernstiger aard dan Tom's booten, rijwielen, ezels en Dora's," peinsde tante Jo, terwijl zij tot haar veronachtzaamde proeven terugkeerde.

Tom was uiterst voldaan over de verbazende opschudding, door zijne verloving in de kleine gemeente opPlumfield teweeggebracht. Het was „piramidaal" zooals Demy zeide; en verwondering liet den meesten van Tom's makkers weinig adem voor plagerij. Dat hij, de getrouwe, zijn afgod den rug toekeerde, om vreemde godinnen te aanbidden, bracht aan de dichterlijke naturen onder hen een gevoeligen schok toe en was een waarschuwing voor de licht ontvlambaren van harte. De airs die onze Thomas zich gaf, waren grappig om aan te zien, want de meest belachelijke gedeelten van zijn vrijerij waren, door de weinigen die hem kenden, welwillend in de vergetelheid begraven geworden, en Tom vertoonde zich aan ieders bewonderende blikken als de onversaagde held, die het meisje van een nat graf gered en door zijn moedige daad haar dankbaarheid en liefde gewonnen had. Dora bewaarde het geheim en had er pret van, toen zij overkwam om moeder Bhaer te zien en aan de overige familieleden te worden voorgesteld. Iedereen

Sluiten