Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kom, Moeder! ik zou maar een vroolijk gezicht zetten en er u in schikken, nu uw eigenzinnige kinderen toch hun eigen gang willen gaan."

„Ik zal wel moeten, denk ik. Ja; ik zou het zelfs heerlijk vinden, als ik maar wist dat dit leven mijn kind niet benadeelen zou, en haar onvoldaan laten. En dan kon het wel eens te laat zijn om het nog te veranderen; want niets schijnt moeilijker te ontberen dan de opwinding van dit beroep, als men die eens heeft gekend. Ik kan er eenigszins over meepraten, en als je vader niet tusschenbeide was

gekomen, vrees ik dat ik actrice zou geworden zijn

tante March en al haar roemrijke voorzalen ten spijt."

„Josie zal onzen naam met frissche lauweren omhangen. Ik zal voor draak spelen en u voor voedster; dan kan geen kwaad onze kleine Julia deren, hoe vele verliefde ïfj80 S00lt on('er haar balkon mochten zuchten. Werkelijk Moedertje! deze tegenwerking staat eene oude dame, die' in de hoofdrol van tante's Kerst-stuk, de harten harer toeschouwers zal roeren, alles behalve fraai. Ik heb nog nooit zoo iets aandoenlijks gezien, Moeder; en het is jammer dat u geen actrice bent geworden, ofschoon — dan waren wij er misschien niet geweest."

Demy stond nu met zijn rug naar bet vuur, in de heeren meesterachtige houding, die een man gewoonlijk aanneemt, wanneer alles hem meeloopt, of wanneer hij omtrent een of ander zijn opinie wil zeggen.

Mevrouw Meta bloosde werkelijk even, bij de welgemeende loftuiting van haar zoon, en kon niet ontkennen dat toejuichingen haar nog evenzeer streelden, als toen zij, jaren geleden, „de Vloek der Tooverheks,, en „De gelofte van het Moorsche meisje" speelde.

„Het is in één woord kinderachtig van mij om het nog te doen, maar de verzoeking was mij le sterk, toen Jo en Laurie de rol voor mij gemaakt hadden, en jullie allen ei m mee zoudt spelen. Zoodra ik het kostuum van de oude moeder heb aangetrokken, vergeet ik mijzelve heelemaa en ondervind bij het luiden van de bel nog precies dezelfde gewaarwordingen, als toen wij op den zolder tooneelstukken vertoonden. Daisy moest eigenlijk de rol

Sluiten