Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja, Dan zat in de gevangenis; maar geen kreet om hulp ontsnapte hem, toen hij zijn vreeselijken toestand overzag, met de stomme wanhoop van een Indiaan aan den martelpaal; want zijn eigen boezemzonde had hem daar gebracht en dit zou de bittere les wezen, die zijn teugelloozen geest temmen, en hem zelfbeheersching leeren moest.

De geschiedenis van zijn val is spoedig verteld, want het gebeurde, zooals dikwijls het geval is, juist toen hij zich ongewoon vervuld gevoelde van groote verwachtingen, goede voornemens en droomen van een beter leven. Op zijn reis ontmoette hij een onderhoudend jongmensch, Blair, tot wien hij zich voelde aangetrokken, ook omdat Blair op weg was naar zijn oudere broers op een hoeve in Kansas, 't Kaartspelen was in vollen gang in de rookwagon, en de jongen — want hij was nauwelijks twintig jaar — wien de lange reis verveelde, levenslustig en wat opgewonden door de vrije leefwijze van hel Westen, sloot zich bij de eerste de beste spelers aan, die hem uitnoodigden zijn kans te wagen. Getrouw aan zijn belofte, wilde Dan niet meedoen, maar hij zat met gespannen aandacht den loop van het spel te volgen, en begreep spoedig, dat twee der mannen oplichters waren, voornemens den jongen te bestelen, die onvoorzichtig genoeg, een welgevulde portefeuille had laten zien. Dan had altijd een zachte plek in zijn hart voor jongere en zwakkere wezens, die hij op zijn weg ontmoette, en er was iets in den knaap, dat hem aan Teddy deed denken; daarom hield hij een oogje op Blair en waarschuwde hem voor zijn nieuwe vrienden.

Vruchteloos natuurlijk; want toen allen voordien nacht in een der groote steden overbleven, zocht Dan den jongen tevergeefs in het hotel, waarheen hij hem veiligheidshalve had gebracht; en na gehoord te hebben, wie hem hadden afgehaald, ging hij uit om hem op te sporen, zichzelf een dwaas noemend, omdat hij zich zooveel moeite gaf, maar toch niet in staat den onschuldigen jongen geheel alleen te laten, te midden van de gevaren, die hem aan alle kanten omringden.

Hij vond hem in een gemeen logement, spelende met de mannen, die het op zijn geld hadden gemunt, en aan

Sluiten