Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan beklaagde hem dieper dan hij wel durfde toonen, en deze eene teedere aandoening in den donkeren tijd, was als het kleine bloempje in het aardige oude verhaal, het bloempje dat tusschen de steenen der gevangenisplaats bloeide en den gevangenen voor wanhoop behoedde. Wanneer zwakte hem belette zijn taak te volbrengen, hielp Dan Mason aan zijn werk, en de dankbare blik waarmee hij werd beloond was als een zonnestraal die zijn eenzame cel verhelderde. Jaloersch op de krachtige gezondheid van zijn buurman zag Mason met leedwezen hoe deze hier werd ondermijnd. Hij was een vredelievende ziel en beproefde, voor zoover hij dit door een fluisterend woord of waarschuwenden blik gedaan kon krijgen, Dan af te houden van zijn voornemen zich bij de „kwaadwillige rekels" aan te sluiten, zooals hij de ontevredenen noemde. Maar nu hrj eenmaal het licht den rug had toegekeerd, viel Dan den weg ten verderve gemakkelijk en vond hij een afschuwelijke voldoening in het vooruitzicht van een algemeenen opstand, waarbij hij zich op dien dwingeland van een cipier wreken, en een kans voor zijn eigen vrijheid wagen kon; gevoelend dat één uur van verzet een welkome verademing wezen zou voor de opgekropte hartstochten, die hem kwelden. Menig wild beest had hij getemd, maar zijn eigen teugellooze geest was hem te sterk, tot hij den breidel vond, die hem meester maakte over zichzelf.

Toen hij den tweeden Zondag voor Kerstmis in de kapel zat, bemerkte Dan in de voor de gevangenen bestemde banken verscheiden bezoekers, en hij keek angstig rond om te zien of zich ook een bekend gezicht onder hen mocht bevinden, want hij was doodsbang, dat er eens plotseling iemand van huis voor hem zou staan. Maar neen, allen waren vreemdelingen, en hij vergat hen spoedig, luisterend naar de opwekkende woorden van den predikant en het droevig gezang van menig bezwaard gemoed. Bezoekers richtten dikwijls het woord tot de veroordeelden, zoodat het geen verwondering wekte, toen, na te zijn uitgenoodigd hen toe te spreken, een der dames opstond en zei dat zij hun een kleine geschiedenis wilde vertellen; welke

Sluiten