Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bejammerde en zijn buurdame Fraulein Vogelstein, schilderes van beroep, die haar grijze krullen schudde en zijn terugkeer als een beter en wijzer man voorspelde.

De som voor uitgaan en het genieten van zulke eenvoudige vermaken, als zijn werkzaam leven zou toelaten, ter zijner beschikking gesteld, scheen Nat een fortuin toe, hoewel zij kleiner was, dan de heer Laurie in zijn edelmoedigheid eerst had voorgesteld. Professor Bhaer raadde wijselijk voorzichtigheid aan, daar Nat niet gewend was met geld om te gaan en de goede man de verleidingen kende, waartoe een welgevulde beurs op dezen genotlievenden leeftijd aanleiding kan geven. Nat verheugde zich dan ook bizonder over zijn gezellige kamers en liet ongemerkt menige nooit gekende weelde in zijn dagelijksch leven insluipen. Hij hield hartstochtelijk veel van zijn muziek en sloeg geen les over; maar de uren die aan geduldige oefening gewijd hadden moeten zijn, werden maar al te vaak verkwist op bals, in zomertuin, schouwburg of restaurant — geen ander kwaad stichtend dan hel verlies van kostbaren tijd en het uitgeven van geld, dat hem niet rechtstreeks toekwam; want hij had geen ondeugden en amuseerde zich tot dusver als een fatsoenlijk jongmensch. Maar langzamerhand begon zich een verandering ten kwade te openbaren, en hij gevoelde het. Zijn eerste schreden op den met bloemen bestrooiden weg voerden achter- niet vooruit, en het knagend gevoel van oprechtheid, dat hem spoedig begon te achtervolgen, deed Nat, wanneer hij soms eens tot zichzelf inkeerde, begrijpen, dat toch niet alles in den haak was.

„Over een maand zal het wel beter worden," zei hij meer dan eens, wanneer hij zijn onophoudelijk uitstellen trachtte te vergoelijken door zichzelf op te dringen, dat alles nieuw voor hem was, dat zijn vrienden thuis hem gelukkig wilde zien en dat het verkeer in de groore wereld hem de beschaving gaf, die hij behoefde. Maar naarmate de maanden voorbij gingen, werd het moeilijker zich te onttrekken; onherroepelijk werd hij meegesleept, en het was zoo gemakkelijk zich met den stroom te laten voortdrijven, •dat hij den kwaden dag zoolang mogelijk verschoof.

Sluiten