Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar mS ÏÏï 6t ,V00rdat de «"bezonnen kinderen Ie li l f?rlaten' ot\' hun nieuws ook aan anderen mee te deelen, geeft zy aan haar smart lucht. Weer volgt er nu

^ Sch0uwsP<;1' wanneer de oude moeder eenhnoH in 1 lmT °ver,haai: kinderen en met het grijze

weent en hln? J ®, Wle? neergeknield, beurtelings

weent en bidt met niemand anders dan de kleine om haar trouw en liefhebbend hart te troosten. '

Gedurende dit looneeltje hoorde men snikken, en toen

met "hnnr"? V ' ! i™ de '0esc'10uwers het zoo druk met hun tranen te drogen, dat zij vergaten te annlau-

disseeren. Doch het oogenblikje van stilte was vleiender da" e U1tbundigste toejuiching, en toen tante Jo haar zuster een paar echte tranen van 't gezicht wischte zei zij, zoo plechtig als een onopgemerkte veeg rouge op'haar eigen neus dit veroorloofde: ° b P

*ie hebt mijn stuk gered! Och, waarom ben jij SijC " ik ««"heuschetooneel'.

„Word nu niet sentimenteel, Jo, maar help mij liever s e aankleeden; 't kind is zoo vreeselijk opgewonden

toonéeltjê»8 gmnen k3n' e" d" is nog wel haar besle' ook,zo°' want '«ar tante had het hoofdzakelijk

voor haai geschreven, en de kleine Jo voelde zich overf 5 !n .fen Prach"g toilet, met een sleep, lang genoeg om haai buitensporigste droomen te verwezenlijken. Het salon der rijke nicht was feestelijk getooid, en het

rnlL™eiSje Slapti8 binnen> met zooveel ongekunstelde verrukking naar haar sleep en haar kanten kijkende dat

veeren uüTe Kn m"' aa''dig V°gelt'e raet gele'finde in den lil Ji h n T fSprek dat ze met zichzelf in den spiegel houdt, wordt den toeschouwer duidelijk

is wal blinkt6 Til 1S gekomen' dat niet alles goud'

s wat blinkt, en dat zij groote verleidingen en moeilijkheden 0p haar weg heeft gevonden. Zij wordt lastig gevallen

Sar' TJSfr™ "TT' tot uze in haar radeloosheid innig naar moeder verlangt, om haar te raden en te helpen Een vroolijke dans, waaraan Dora, Nan, Betsy en ver-

Sluiten