Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemengd, elkander gelukwenschten met den goeden uitslag van hun werk. In hun verschillende kostuums voegden de acteurs en actrices zich spoedig bij de gasten, om, mét hun koffie, volle teugen lofs in te zwelgen, en hun bescheiden blos met roomijs at' te koelen. Mevrouw Meta voelde zich vereerd en gelukkig, toen miss Cameron naast haar en haar kinderen plaats nam, en op een hartelijken toon, die het onmogelijk maakte aan de oprechtheid van haar welkome woorden te twijfelen, zeide:

„Mevrouw Brooke, nu verwondert het mij volstrekt niet meer, van wie uw kinderen hun talent gekregen hebben. Ik maak den baron wel mijn compliment, en den volgenden zomer moet u mij uw kleine Dolly afstaan, wanneer wij naar zee gaan. Dan zal ik haar onderwijzen."

Men kan zich gemakkelijk voorstellen hoe dit aanbod ontvangen werd, evenals de welwillende lofspraak, van dezelfde vriendelijke beoordeelaarster, op het werk van tante Jo en oom Laurie, die zich haastten te zeggen, dat deze kleinigheid slechts een poging was om natuur en kunst hand aan hand te doen gaan, zonder hulp van mooie woorden of indrukwekkende decoratie. Iedereen was in de opgewektste stemming, vooral kleine Dolly, die als een dwaallicht rondhuppelde aan den arm van Mercurius, met dei> gewiekten voet, en Apollo, wandelend met de markiezin, die haar coquetterie met haar rouge in de kleedkamer scheen te hebben achtergelaten.

Toen alles voorhij was, zei mevrouw Juno tot Jupiter, aan wiens arm zij huiswaarts keerde over het besneeuwde pad: „Frits, Kerstmis is een geschikte tijd voor goede voornemens, en ik heb besloten nooit en nooit ongeduldig of boos op mijn heer gemaal te worden; ik weet heel goed dat ik het soms ben, al wil je het niet toegeven; maar Laurie's grap bevatte waarheid, en hij heeft een gevoelige snaar getrolïen. Van nu aan word ik een model-vrouw; anders ben ik den besten man die ooit op twee beenen rondliep onwaardig. En daar zij in een sentimenteelestemming verkeerde, omhelsde Juno haar voortrefïelijken Jupiter in het volle maanlicht, tot groot vermaak van enkelen die achter hen aankwamen.

Sluiten