Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prinses niet zoo vlug als haar nichtje, en kweekte ze de rozen op haar wangen volgens bedaarder methode.

„Och hemel nu ben je moe, en alle jongens zijn aan 't voetballen, wat moet ik nu doen ?" zuchtte Josie, haar grooten, ronden tuinhoed achterover zettend, en treurig rondziende naar nieuwe werelden, die zij veroveren kon.

„Ik zal dadelijk weer spelen, zoodra ik wat ben afgekoeld ; maar het is vervelend voor mij, want ik win nooit," antwoordde Betsy, terwijl zij zich met een koolblad koelte toewuifde.

Josie wou juist naast haar gaan zitten op de rustieke bank, toen haar scherpziend oog in de verte twee mannelijke gestalten ontdekte, in wit flanel gedost. Hun beenen schenen zich te bewegen in de richting van den strijd, die op eenigen afstand gestreden werd ; maar zij mochten de plaats der worsteling niet bereiken, want met een kreet van vreugde sprong Josie op, om hen te gemoet te gaan, vastbesloten deze door den hemel gezonden kampioenen in haar dienst te pressen. Beiden bleven staan, toen zij naar hen toe kwam vliegen; beiden groetten; maar o, hoe verschillend. De dikke nam onverschillig zijn hoed af en zette dien dadelijk weer op, alsof hij zich zoo gauw mogelijk van dit zware werk wilde afmaken; de slanke met de roode das, lichtte den zijne met een bevallige buiging omhoog, en hield hem in de hand, terwijl hij het blozende, ademlooze meisje aansprak ; haar zoodoende een blik vergunnend op zijn ravenzwarte lokken, netjes gescheiden met een lok op het voorhoofd. Dolly was trotsch op die buiging, hij oefende er zich in voor den spiegel, maar maakte die niet voor iedereen, daar hij ze als een kunststuk beschouwde, alleen geschikt voor zijn schoonste en meest begunstigde vereersters; want hij was een knappe jongen, en verbeeldde zich een Adonis te zijn.

Klaarblijkelijk stelde de opgewonden Josie de eer, die hij haar aandeed, niet op prijs. Met een knikje verzocht zij beiden: „liever met haar mee te gaan tennissen en zich niet stoffig en bezweet te gaan maken bij de jongens." Deze twee bijvoegelijke naamwoorden hadden uitwerking; want Stuffy was al warmer dan hem lief was, en Dolly

Sluiten