Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de duivelsche vlieg," het vuur openend door boosaardig een van Dolly's ongelukkige gezegden aan te halen, dat hij zich eens had laten ontvallen over sommige „blauwkousen", die meer om boeken dan om opschik gaven.

„Daar bedoelde ik jullie niet mee. Jullie kleederen zijn bepaald netjes en je hoeden naar den laatsten smaak," begon Adolf, door dezen ondoordachten uitroep zijn eigen vonnis vellend.

„Gevangen! Ik dacht dat jullie echte heeren waren, zoowel in manieren als in kleeding. Maar jij schimpt altijd op meisjes, die zich niet goed kleeden, en dat staat alles behalve „heerachtig," heelt Moeder laatst gezegd." En Josie meende den saletjonker, die voor menig altaar boog, wanneer het slechts keurig was versierd, hiermee een gevoeligen zet te hebben toegebracht.

„Daar heeft ze je leelijk te pakken, ouwe jongen! en ze heeft gelijk. Je zult mij nooit over kleeren of andere nietigheden hooren spreken," zei Stufïy, een geeuw onderdrukkend, terwijl hij nog een stukje fondant in zijn mond stak.

„Jij weet over niets anders dan eten Ie praten, en dat staat een man nog leelijker. Je zult nog eens een keukenmeid trouwen en een restauratie gaan houden," lachte Josie, onmiddellijk haar vuur op hem richtend.

Deze vreeselijke voorspelling deed hem verstommen; maar Dolly had zich inmiddels hersteld en verplaatste, wijselijk van tactiek veranderend, den oorlog op vijandelijk terrein.

„Als jij dan goeie manieren van ons wilt leeren, moet ik je doen opmerken, dat beschaafde jonge dames geen persoonlijke opmerkingen maken of zedepreeken houden. Kleine meisjes, die nog niet weten hoe het behoort, doen dat en denken dan grappig te zijn; maar ik verzeker je dat het lang niet comme il faut is."

Josie, gekrenkt in de waardigheid van haar veertien jaren, moest even bedaren van den schok „een klein meisje" te worden genoemd, en Betsy zei, op den hooghartigen toon, die oneindig vernietigender was dan Josie's lompe woorden:

„Dat is waar, maar wij hebben ons heele leven met hooger ontwikkelde menschen verkeerd, praten dus niet altijd over

Sluiten