Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jeugdige sprekers het geval is, klonken haar woorden ernstig, doordacht en zoo opwekkend, dat zij de tribune verliet onder een storm van toejuichingen. Eén jonge man was zoo opgewonden, dat hij van zijn plaats vloog om haar te ontvangen, maar zij vluchtte haastig naar haar vriendinnen, die haar met gezichten vol trots en met vochtige oogen verwelkomden. John's voorzichtig zusje hield hem bij het pand van zijn jas terug, en een oogenblik later bleek hij in staat kalm en bedaard te luisteren naar hetgeen de president te zeggen had.

Hel was wel de moeite waard er naar te luisteren, want professor Bhaer sprak als een vader de kinderen toe, die hij heenzond in den strijd des levens; en zijn hartelijke, wijze en bemoedigende woorden klonken hun nog in het oor, lang nadat ze al in de maatschappij werkzaam waren. Daarna volgde de uitreiking der prijzen en het besluit. Hoe het dak op zijn plaats bleef, toen de krachtige longen der enthousiaste jeugd den slotzang aanhieven, zal altijd een raadsel blijven; maar het hield zich goed, en alleen de verwelkende guirlandes bewogen, toen de golven van muziek opwaarts stegen en wegstierven, liefelijke echo's achterlatend, die in de zaal bleven sluimeren tot een volgend jaar zou zijn aangebroken.

Het verdere van den middag werd door het diner in beslag genomen, en tegen zonsondergang heerschte er gedurende eenige oogenblikken kalmte, daar iedereen een poos ging rusten, eer de avond-feestelijkheden begonnen. De receptie bij den president was één van de genoegens in hel vooruitzicht, daarna een dansje op Parnassus en zooveel gelach, gepraat, gezang en gekheid-makerij, als door jongelui die pas de schoolbanken hadden vaarwel gezegd, maar in een paar uur kon worden genoten.

Rijtuigen kwamen aanrollen, en vroolijke groepjes, op veranda's, voor vensters en in lanen verspreid, kortten zich den tijd met gissingen, wie de aanzienlijke gasten wel konden zijn. Een dik bestoven landauer die voor de gastvrij geopende deur van mijnheer Bhaer stilhield, veroorzaakte veel nieuwsgierige drukte onder de toekijkers, vooral toen een paar er als vreemdelingen uitziende heeren, gevolgd door twee

Sluiten