Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>te zijn, strikte Josie een keurig lintje om de stengels, terwijl Demy op een kaartje schreef:

„Lieve Alice. — Je weet wat de bloemen beduiden. Wil je ze vanavond een, of alle drie dragen, en mij nog trotscher, rijker en gelukkiger maken, dan ik al ben?

Je John."

Dit zijn zuster overhandigend, zei hij op een toon, die haar al het gewicht van haar zending deed gevoelen:

„Ik vertrouw je. Bedenk dat mijn heele levensgeluk hiervan afhangt. Geen grappen, Josie, als je van me houdt."

Josie antwoordde met een kus, die alles beloofde en vloog naar huis om haar bloemen een geschikt plaatsje te geven.

„Mary en Ludmilla waren zeer met hun bouquetten ingenomen, en de geefster had de voldoening een paar bloemen in het donkere en het blonde haar te mogen steken.

Niemand hielp Alice aankleeden; want Daisy was in het aangrenzend vertrek bij haar moeder, en zag dus niet hoe hartelijk welkom het kleine bouquetje was, noch den blos, de lachjes en de tranen, die zich beurtelings op haar gezicht vertoonden, toen zij het korte briefje las en overlegde, wat zij er op zou antwoorden. Er bestond geen twijfel aan het antwoord dat het hart haar ingaf, maar plicht hield het terug, want zij had een ziekelijke moeder en een ouden vader t'huis. Zij kon daar niet worden gemist, en al de hulp, die zij nu, na vier jaar van afgebroken studie, door haar kundigheden in staat was te verschaffen, werd dringend vereischt. Liefde scheen verrukkelijk, en een eigen tehuis met John een hemel op aarde; maar het mocht nog niet zijn. Weifelend legde zij de ontloken roos op zij, toen zij voor haar spiegel over deze levensvraag zat na te denken.

Terwijl zij zoo ernstig neerkeek op de zinnebeelden van een genegenheid, die haar met elk oogenblik dierbaarder begon te worden, luisterde zij onwillekeurig naar 't geluid van stemmen in de kamer daarnaast. Open ramen, dunne wanden en de stilte van den zomeravond maakten het onmogelijk niets te verstaan, en een paar

DE WERELD IN, 7e dr. 18

Sluiten