Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik vrees, het duurt zoo lang niet meer'

Want wanen zij zich vrij,

Dan spreken zü zoo ernstig van Den Hemel en van müMijn jongen! vraag dan verder niet,

Je wenscb wordt haast vervuld,

Maar 't kan en mag nu nog niet zijn,

Heb nog een poos geduld.

Het wns doodstil in de kamer, voordal het eerste couplet geëindigd was en Alice sloeg het tweede over, vreezende dat zij er niet doorheen zou komen; want John's oogen waren op haar gevestigd en toonden dat hij begreep voor wien zij zong, en dat zij de droefgeestige kleine ballade haar antwoord op zijn vraag liet vertolken. Hij ontving het, zooals zij liet bedoelde en lachte haar zoo gelukkig toe, dat het hart haar in de keel schoot en zij, met een onverstaanbare opmerking over de hitte, haastig opstond.

Je bent moe ; kom mee naar buiten, om wat te bekomen, liefste, zei John, met welke meesterlijke list hij haar meevoerde in den helderen maneschijn, en Tom liet staan, die hen achterna staarde, alsof er plotseling een vuurpijl onder zijn neus was afgegaan,

„Wel heb ik van mijn leven! De Dominee meende het werkelijk verleden zomer en heeft mij nooit iets gezegd. Wat zal Dora lachen !" En Tom vertrok met merk waardigen spoed om zijn ontdekking mee te deelen en er zich over te verheugen.

Wat in den tuin gesproken werd, is nooit goed bekend geworden; maar de familie Brooke bleef dien nacht laat op, en een nieuwsgierig oog, dat door de vensters had gegluurd, zou Demy hebben kunnen zien, die de gelukwenschen zijner huisgenooten ontving bij het afleggen van een volledige bekentenis. Josie beroemde zich er niet weinig op, dat zij eigenlijk de zaak had beklonken; Daisy was een en al sympathie en blijdschap, en mevrouw Brooke zoo gelukkig, dat zij, toen Jo naar bed was gegaan om van bruidsluiers te droomen en Demy in zalige verrukking op zijn kamer de klagende melodie van „Geduld" zat te fluiten, haar voorgenomen onderhoud met Daisy hield, en met de armen om haar gehoorzame dochter geslagen, haar tot slot deze welkome woorden toefluisterde.

Sluiten