Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer aan dachten, hadden nauwelijks het gevaar gezien dat hun kameraad bedreigde of zij vlogen moedig te zijner hulp.

Terwijl de Arends-Veer, don Pablo en Shaw de Indianen op het lijf vielen en tot wijken brachten, nam Curumilla zijn vriend op de schouders.

De strijd begon thans opnieuw en hardnekkiger dan ooit..

Eindelijk, na ongehoorde inspanning, gelukte het den jagers, ondanks den verbitterden tegenstand der Roodhuiden, behouden op het eiland terug te komen.

Valentin was buiten kennis.

Curumilla bracht hem op een geschikte plaats in veiligheid, en stelde stilzwijgend pogingen in het werk om hem tot het leven terug te roepen.

Maar het bleek weldra dat de onmacht van Valentin alleen door vermoeienis en uitputting veroorzaakt was, het duurde niet lang of hij opende de oogen, en tien minuten later was hij volkomen hersteld.

Nauwelijks zagen de Apachen hunne vijanden in veiligheid, of zij staakten het gevecht, dat thans doelloos was geworden, en trokken zich buiten het bereik der musketten terug.

De dag ging verder zonder nieuwe ongevallen voorbij, en de jagers konden, zonder verontrust te worden, zich in staat van tegenweer brengen en op het eiland verschansen, dat zij na zoo veel, schier hopelooze, moeite hadden bereikt.

XV.

OP HET EILAND.

De zon was aan de westerkimmen weggezonken. De duisternis maakte zich meester van den hemel, en weldra werd het nachtelijk gordijn over de gansche natuur dichtgetrokken.

De Indianen schenen allen verderen aanval op de blanken te hebben opgegeven, zonder zich echter van den oever te verwijderen, integendeel scheen hun getal met ieder oogenblik toe te nemen.

üp de beide oevers der Gila hadden zij groote vuren ontstoken en hunne tenten opgeslagen.

De toestand der vluchtelingen was dus nog altijd zorgwekkend.

In den uitersten nood naar dit eiland heengeweken, daar zij niet afkonden zonder onmiddellijk door hunne waakzame vijanden ontdekt te worden, bepaalden hunne levensmiddelen zich tot eenige handvollen maïs in water gekookt, en een weinig premmican *).

Hun krijgsvoorraad bestond hoogstens uit een twintigtal patronen.

De jagers legden geen vuur aan, om voor de Apachen het juiste

i) Gedroogd en tot poeder gestampt bisonsvleesch.

Sluiten