Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gambusinos, die in zijne bekwaamheden als gids geen het minste vertrouwen stelden, en allerminst in zijn moed als partijhoofd, wilden er niets van weten en wat hij ook deed om hen terug te houden, stegen zij in den zadel en verwijderden zich.

Yan het eiland, waar hij met de twee zoons van den Squatter, Andres Garote, en vijf of zes gambusinos, die hem niet hadden willen verlaten, was achtergebleven, zag Fray Ambrosio hen de rivier overzwemmen, aan land stappen, hunne paarden de sporen geven en de prairie inrijden, waar zij weldra in het hooge gras en kreupelbosch verdwenen.

De monnik zonk moedeloos op den grond neer, geheel verslagen <ioor spijt en teleurstelling; hij zag al zijne plannen om fortuin te maken onherroepelijk verloren gaan, plannen, die hij zoolang gekoesterd had en die juist vernietigd werden toen hij op het punt dacht te zijn van ze verwezenlijkt te zien.

Menig ander fortuinzoeker, hoe avontuurlijk hij ook wezen mocht, zou na zulk eene teleurstelling de zaak hebben opgegeven; maar Fray Ambrosio was een van die volhardende gemoederen, die in plaats van zich door tegenspoed te laten afschrikken, er door worden aangevuurd; wel verre dus van zijne ontwerpen op te geven, besloot hij om ze tot iederen prijs door te zetten.

Daar de Roode-Ceder toch niet terugkwam, nam hij onversaagd het kommando op zich, dat Nathan en Sutter hem niet wilden betwisten, en maakte hij terstond aanstalten om het eiland te verlaten en zelf de goudmijn te gaan opsporen.

Een uur later trok de kleine troep op marsch.

Door een zonderlingen samenloop van omstandigheden, gingen zij juist op weg, op denzelfden dag toen de Apachen naar het dorp der Comanchen waren vertrokken, en als om de grillige kansen van het toeval de kroon op te zetten, kwamen zij juist in de nabijheid van het dorp, op het oogenblik toen aldaar het bloedige gevecht plaats had dat wij boven beschreven hebben.

Hun roofvogelsinstinct verleidde hen terstond om, onder begunstiging der duisternis, het dorp te naderen, met oogmerk om er hun voordeel te zoeken, door het verzamelen van eenige Indiaansche haarschedels, die, zooals men weet, door het Mexicaansche gouvernement op premie zijn gesteld. Zoo gebeurde het, dat de gambusinos het noodgeschrei van Shaw hoorden, een noodkreet die onmiddellijk door hen werd beantwoord.

In vollen galop snelden zij naar hem toe, mengden zich in den strijd en ontzetten den jongman met zijn kostbaren last, dien hij nog niet had losgelaten. Vervolgens, na eenige Apachen gescalpeerd te hebben, reden zij met dezelfde snelheid terug als zij gekomen waren, daar zij zich niet noodeloos verder wilden wagen, en bereikten weldra weder het bosch, waar zij zich legerden, zich voorbehoudende om aan Shaw, zoodra hij in staat zou zijn hen te antwoorden, te vragen hoe het kwam dat hij zich bij het dorp der Comanchen bevond, met

De Roovers der Prairiën. 12

Sluiten