Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, waarvan ik er eenige aan mijne bekenden te Ceylon ten geschenke gaf. De overige vereerde ik bij onze komst in Holland aan de burgemeesters, die mij daarom toen een geschenk van duizend dukaten wilden geven, dat ik slechts met zeer veel moeite van de hand kon wijzen.

De krokodillenhuid werd op de gewone wijze opgezet, en is nu eene van de grootste merkwaardigheden in het museum van natuurlijke historie te Leiden, waar de opzichter aan ieder die 't hooren wil, de geschiedenis met de noodige verfraaiingen opdischt. Sommige dier versieringen zijn allergrappigst. Zoo pleegt hij daar nu en dan te vertellen, dat de leeuw door den krokodil heengesprongen was, en juist ontsnappen zou, toen Monsieur de wereldberoemde Baron, zooals hij mij belieft te noemen, den kop, precies toen hij er uitkwam, en mét den kop tevens drie voet van den staart van den krokodil afgehouwen had. Toen echter de krokodil een stuk van zijn staart miste, keerde hij zich om, rukte den baron zijn hartsvanger uit de hand, en slokte dien met zulk eene woede naar binnen, dat hij midden door 't hart van het ondier ging en het op deze wijze zijn leven verloor.

Sluiten