Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

De Baron trekt zonder brug, schip, boot of ballon den Theems over; ontwaakt na een langen dut en ontneemt een monster het leven, dat zijn evenmensch slechts plukte en ten gronde richtte.

Mijn eerste bezoek aan Engeland had plaats omstreeks het begin der Regeering van Qeorge den Derde. Ik had de gelegenheid om naar Wapping te gaan en daar goederen te zien inschepen, die ik naar eenige vrienden te Hamburg zond; toen ik dat gedaan had, ging ik op mijn terugweg langs de Tower-werf. De zonnewarmte was hier zeer groot, en ik was zóó vermoeid, dat ik in een der kanonnen kroop om wat uit te rusten, en daar vast in slaap viel.

Dit was omstreeks tegen twaalf uur; 't was den vierden Juni, 's Konings verjaardag. Precies om één uur werden al deze kanonnen ter eere van 't feest gelost; men had ze dien morgen allen geladen en daar ik niet het minste begrip van mijn toestand had, werd ik over de huizen heen naar de overzij geschoten, in de wei van een pachter, tusschen Bermondsey en Deptford, waar ik, zonder wakker te worden, op een groote hooischelf neerkwam, en daar voortdurend in slapenden toestand bleef, totdat het hooi, omtrent drie maanden later, zóó ontzettend duur

Sluiten