Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Eene ontmoeting tusschen den neus van den Baron en een deurpost, met een wonderlijken afloop. — Een aantal koppels eenden en andere vogels door één schot gevangen. — Een vos die uit zijn vel springt. — Bruintje gefopt. — Hoe een wolf op de gemakkelijkste wijze binnenste buiten werd gekeerd. — Een overjas die vlagen van waanzin heeft.

Daar het eenigen tijd duurde, voor ik in 't leger geplaatst kon worden, had ik een paar maanden alle gelegenheid en vrijheid, om zoowel mijn vrijen tijd als mijn geld op de meest onbekrompen wijze door te brengen. Ge kunt u licht voorstellen, dat ik met beiden raad wist, vooral met jongelieden, die er ook zoo goed slag van hadden. Als ik aan al die pret denk, krijg ik dubbel lust om ze nog eens te vertellen.

Op zekeren morgen nu zag ik door 't raam mijner slaapkamer, dat een niet veraf gelegen, groote vijver als 't ware met wilde eenden bedekt was. Fluks nam ik mijn geweer uit den hoek, en sprong zoo hals over kop de trap af, dat ik met mijn gezicht tegen den deurpost rende. De vonken spatten mij uit de oogen; maar dat hield mij geen oogenblik terug. Spoedig had ik de eenden onder schot, doch toen ik aanlegde, werd ik tot mijn groot verdriet gewaar, dat door den hevigen schok van daar-

Sluiten