Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bediende zich echter zóó goed van 't werktuig, dat zij een harer vervolgers, die door dienstijver wilde uitblinken en dus de anderen wat voor was, juist op de plek trof, waar Goliath de doodelijke wond gekregen had. Toen zijne gezellen hem dood ter aarde zagen storten, liepen zij van schrik weg en lieten haar de reis ongestoord vervolgen. Zij had haar uitverkoren zoon met zich genomen, wien zij nu den slinger naliet; en aldus is het voorwerp van vader tot zoon overgegaan, totdat het in mijn bezit gekomen is.

Een van de bezitters, mijn over-over-grootvader, die omstreeks 250 jaar geleden leefde, maakte op eene reis door Engeland met een dichter kennis, die een groote wilddief was, namelijk Shakespeare. Deze leende dikwerf den slinger en doodde er zoo menig stuk wild van Sir Thomas Lucy mede, dat hij ternauwernood aan het lot van mijne twee vrienden te Gibraltar ontsnapte. De arme Shakespeare werd gevangen gezet en mijn voorvader verkreeg zijne invrijheidstelling op eene heel zonderlinge wijze.

Koningin Elizabeth regeerde destijds, maar was het leven zóó moede, dat elke beuzelarij haar een last toescheen: het aan- en uitkleeden, eten, drinken, alles verveelde haar; mijn voorvader bedacht een middel, dat haar in staat stelde alles aan een plaatsvervangster op te dragen. En wat denkt gij dat hij voor dezen onvergelijkelijken dienst bedong? — Shakespeare's vrijheid! — Zoo groot was zijne genegenheid voor dezen vermaarden schrijver, dat hij gaarne zijn eigen leven verkort zou hebben, om dat van zijn vriend te verlengen.

Ik geloof niet, dat het bij eenig onderdaan der koningin, inzonderheid de vleescheters, zooals men ze heden-ten-dage pleegt te noemen, hoe de tijding hen destijds ook getroffen moge hebben, eenigen bijval gevonden heeft, om zonder voedsel te willen leven.

Sluiten