Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Tocht door het binnenland van Afrika. — Een avontuur met leeuwen. — De Baron vindt een anderen uitmuntenden bediende.

Kort na mijn terugkeer uit Indië besloot ik een tocht door het binnenland van Afrika te maken; het Engelsche gouvernement hielp mij daarbij op de vrijgevigste wijze aan manschappen en geld. Wij scheepten ons op een flinken Oostindie-vaarder in en kwamen gezond en wel aan de Kaap de Goede Hoop aan.

Ter eere van het Hollandsche bestuur aan de Kaap moet ik zeggen, dat het ons in alle opzichten ter zijde stond. Het land scheen ons toe bijzonder vruchtbaar te zijn. De inboorlingen en Hottentotten van dit gedeelte van Afrika zijn herhaaldelijk beschreven, en het is dus overbodig iets omtrent hen te zeggen. Maar in 't binnenland van Afrika zijn het voorkomen, de zeden en gewoonten der bevolking geheel verschillend. Wij namen onzen weg door middel van kompas en sterren, schoten eiken dag overvloed van wild, en kampeerden des nachts in tenten uit vrees voor de wilde dieren.

Op zekeren dag hoorden wij overal tusschen de heuvelen het vreeselijk gebrul van leeuwen, dat van rots tot rots als ratelende donderslagen weerkaatst werd. Het scheen alsof al deze wilde dieren afgesproken waren om ons te overvallen. Dien dag reis-

Sluiten