Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens recht te goed te doen: zij hadden een goede ontvangst gehad met deze kermis. Brenti zat in het hötel „Het Anker" met eenige rijke leegloopers uit de stad, die hem op een paar tlesschen Franschen wijn trakteerden. Het inpakken was tot den volgenden morgen uitgesteld. Onder deze omstandigheden had Cuff, de negerknaap, niets te doen en hij wilde van de gelegenheid gebruik maken om wat in de straten van de mooie stad te gaan wandelen, waarvan hij vroeger bij het loopen van den circus naar de herberg en van de herberg naar den circus niets gezien had. Hij liep, van uit het logement komende, links af, toen weer rechts, een breede straat af, waar het hem heel goed beviel en zeker nog beter bevallen zou zijn, •indien niet een bende nieuwsgierige straatjongens achter hem aan was geloopen, voor wie natuurlijk het zien van een zwarten, zoo schitterend gekleeden knaap iets nieuws was, ofschoon de meesten hunner hem toch reeds op de planken voor het paardenspel gezien hadden.

Aan een van de twee hoekhuizen bleef Cuff op eens staan. Het was een ouderwetsch gebouw, maar heel stevig ingericht met een vooruitstekend gedeelte, dat twee verdiepingen had. Het portaal bestond uit twee steenen zuilen, waaruit van boven twee steenen mannenbeelden te voorschijn kwamen en deze hielden een wapenschild vast, dat eveneens uit steen gehouwen was. Cuft beschouwde het huis met groote opmerkzaamheid, ofschoon, daar de blinden zorgvuldig gesloten waren, daaraan van buitenaf niets te zien was, dat het van andere huizen onderscheidde. Toch was het hem, of hij dit gebouw reeds

Sluiten