Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik zou wat vroeger kunnen opstaan; 's morgens gaat het best, en ik kan goed naaien."

Mientje sprak er over met moeder; „neen, neen," was het antwoord, „dat kan niet, Treeske zou door heel vroeg op te staan, slaap te kort komen, en slaap kan zij niet missen; wij moeten er wat anders op bedenken." Boer Roesting schreef weer aan den predikant te Weesp, en eenige dagen later kreeg tante een brief uit Weesp, die haar zeer verbitterde zoowel tegen den predikant als tegen Treeske; zij dacht namelijk dat Treeske aan den predikant geschreven had. Deze vroeg of juffrouw Bastings het niet met hem eens was, dat Treeske moest trachten wat voor zich zelve te verdienen, hetzij door een of ander werk te verrichten, of een betrekking bij vreemden te zoeken; mocht dit laatste aan haar tante, die toch niet bijzonder op Treeske's komst gesteld was geweest, het meest gewenscht voorkomen, dan zou hij Treeske bij het zoeken van een betrekking zeer gaarne behulpzaam zijn.

,,'t Is waar," zoo eindigde hij zijn schrijven, „dat ik mij met zaken bemoei, die mij niet aangaan, maar zooals u weet stel ik veel belang in het tweetal, daarom zal u mij deze vraag wel ten goede houden."

Juffrouw Bastings was ten hoogste verontwaardigd; — „hoe durft hij me zoo'n brief te schrijven!" riep zij verbitterd; ,,'t is wat moois.... ik zal hem antwoorden, dat ik wel zal doen wat ik voor mijn nichtje het beste oordeel, dus dat anderen zich daarover niet druk behoeven te maken." Zij besloot echter eerst met Treeske te spreken, en dit werd telkens uitgesteld. Was het omdat eene innerlijke stem haar verweet, dat zij niet rechtvaardig was tegenover Treeske? had de predikant niet gelijk met te zeggen dat Treeske wat kon verdienen? het meisje werkte den geheelen dag, had zelfs van Griet, die oud en zwak werd, heel wat werk overgenomen, en wat gaf zij haar? den kost, natuurlijk kleeren ?

Treeske had nog zoo goed als niets noodig gehad, zij was erg zuinig en netjes, — een geldelijke tegemoetkoming? neen, tante had haar nog niets gegeven behalve één

Sluiten