Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, Treeske zelve zag zij telkens voor zich met het strakke, bleeke gelaat der laatste dagen. In haar oor weerklonken Treeske's wanhopige woorden: „Tante, ik zou zoo iets niet kunnen doen.... hoe zou ik aan vader en moeder kunnen denken, als ik het gedaan had?"

Had zij Treeske maar mee laten zoeken.... zij zou wel aan dat oude kasboek hebben gedacht, het had immers dien morgen op de tafel gelegen. In dien overprikkelden toestand ontvlood haar de slaap — zij hoorde steeds meer de verwijtende stemmen, zag de bleeke gezichten — gedreven door de innerlijke onrust stond zij des nachts op, stak het licht aan, liep het huis rond, trachtte eenig werk

te verrichten, maar niets baatte onrust en gejaagdheid

lieten zich op die wijze niet verdrijven!

„Je moet hier 's nachts komen slapen, Bram," zei juffrouw Bastings eindelijk tot den trouwen knecht, die bekommerd het overspannen, moede gelaat opmerkte; „ik ben wat zenuwachtig, en heb 'snachts angst zoo alleen in huis!"

Bram vertelde alles aan boer Roesting, hoe de juffrouw 's nachts 't huis rondliep, af en toe hoorde hij haar praten. „Griet bij haar in huis," vervolgde Bram, „zou niets geven, 't goeie mensch is zoo doof als een kwartel; de juffrouw is ziek, boer Roesting, hard ziek, en zij wil van geen dokter hooren, ook den dominee of zijn zuster wil ze niet ontvangen!"

Een paar dagen later kwam Bram in dén vroegen morgen haastig aanloopen. „De juffrouw dwaalde van nacht weer door het huis," vertelde hij aan den boer en zijn vrouw, „plotseling hoorde ik een plof in haar kamer, ik liep toe, en daar lag zij bewusteloos op den grond. Met groote moeite kreeg ik haar in bed, nu is zij weêr helder vsn hoofd, maar zij ziet me aan met angstigen blik zonder tets te zeggen. Den dokter heb ik al gewaarschuwd, en Griet is nu in huis,.... wat zullen we doen voor hulp en verpleging, want Griet is niet te beroepen, ik weet geen raad, boer Roesting!"

„Treeske moet komen," sprak de boerin op vasten toon, „zij is de eenige die helpen kan."

Sluiten