Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prazék in Archiv für öffentl. Recht IV p. 278—279 en hierna Alg. Begins. XIV no. 2. Daarom sluit het antwoord dat men geeft op de vraag of praejudicieele beslissingen per se gezag van gewijsde hebben, niet tevens in een antwoord op de vraag naar het gezag van gewijsde der beslissing over de competentie. De meening zou kunnen worden voorgestaan dat, al mocht opdracht van competentie tevens meebrengen opdracht tot beslissing der zaak met gezag van gewijsde, en al sluit dit in dat de rechter zijn eigen competentie heeft te onderzoeken, hieruit nog niet volgt dat hij ook over die competentie een bindende vaststelling heeft te geven met gezag van gewijsde. Intusschen zal een mcompetentverklaring toch zoowel partijen als den rechter moeten binden, maar dan ook de uitdrukkelijke competentverklaring. Er is hier een daad van werkelijke rechtspraak over de publiekrechtelijke verplichting des rechters tot het geven eener beslissing in de zaak zelf. Twijfelachtiger is het, waar de competentie stilzwijgend wordt aangenomen door kennisneming der zaak, in de gevallen dat er reden is tot ambtshalve onderzoek. Is er ook dan inderdaad een vaststelling van de competentie? Men denke aan de mogelijkheid dat de rechter verzuimde zich de vraag te stellen of hij wel competent was. In elk geval schijnt, waar van een geschil wordt kennis genomen en daarbij tevens beslist over een geschilpunt niet ter competentie van dien rechter, zonder dat blijkt dat hij onderzoek deed naar zijn competentie, aan die laatste beslissing geen gezag van gewijsde te kunnen toegekend; zoo b.v. als in het geval dat zich voordeed voor Rb. 's Hertog. 26 Jan. 1900 geciteerd sub no. 9, de Kroon het geschil over de woonplaats beslissend, terloops mede zou hebben beslist over het bestaan der schuldvordering.

Zou er bij ontstentenis van wettelijke bepalingen hieromtrent, wel onderscheid mogen worden gemaakt tusschen de beslissingen over eigen competentie van de gewone rechterlijke macht en die afkomstig van eenig administratief rechter ? Vgl. Dalloz geciteerd hiervóór sub no. 10.

Bij deze § 5 vgl. ook no. 8 hiervóór.

Sluiten