Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no. 27 en sub XI no. 30). Ygl. hierbij, behalve no. 1 hiervóór, ook Gaupp—Stein, Die C. P. O. fïir das deutsche Reich 6e—7e Aufl. 1904 I p. 571 sub IV. — A fortiori kan geen incompetentie der rechterlijke macht worden aangenomen, als eischer dat deel der vordering, waarvoor zij incompetent wordt geacht, heeft ingetrokken, in welk geval nog slechts een vordering waarvoor zij wèl competent is, aan haar oordeel blijft onderworpen. Zie Rb. Maastr. 8 Jan. 1846 W. 782, R. B. 1847 p. 183. Vgl. hierbij de jurisprudentie, op te nemen vóór art. 38 R. O. over den invloed van vermindering van den eisch op de competentie.

3. c. Gedeeltelijke incompetentie zal ook moeten aangenomen, waar krachtens compromis een vordering, zoo deze op een bepaalden grond steunt, bij arbiters moet gebracht, en voor den rechter wordt ingesteld de bedoelde vordering, steunend zoowel op den bij compromis aangegeven als op andere gronden. Ygl. hierbij v. Bon. Faure in R. Mag. 13 (1894) p. 212—213.

§ 2

Jt. a. Ten opzichte der competentie van den Kantonredder tegenover die der Rechtbank is het de vraag of de regeling onzer wet van de rechtsmacht des Kantonrechters als exceptioneel, niet meebrengt dat de wetsbepalingen omtrent die rechtsmacht slechts toepasselijk zijn, waar de geheele vordering, zooals zij formeel is ingesteld, onder één of meer van die wetsbepalingen valt. (Ygl. hierbij ook no. 14.) Intusschen is deze opvatting niet gehuldigd door Ktg. Goor 18 Jan. 1894 W. 6524, P. v. J. 1894 no. 37, noch door Rb. Breda 1 Dec. 1846 W. 815, waarbij in een vordering tot ontbinding van huur, steunend èn op wanbetaling èn op andere gronden, voor wat betreft den eersten grond de Kantonrechter competent werd geacht krachtens art. 42 R. O., en de Rechtbank, voor zoover de vordering op andere gronden dan wanbetaling steunde. Bedoeld vonnis der Rb. nam aan dat deze vordering bestond uit twee, die toevallig hetzelfde doel hadden, m. a. w. concursus, vgl. Faure Proc.recht I, 3e ed. p. 264—265. Men bedenke hierbij dat elke vordering tot ontbinding wegens

Sluiten