Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

». e. De vraag of, waar bij een vordering tot ontbinding en ontruiming als bedoeld in art. 42 R. O. is gevoegd een onbepaalde eisch tot schadevergoeding, deze vordering mag worden gesplitst, is ontkennend beantwoord, met beroep op het exceptioneele der rechtsmacht van den Kantonrechter, door Rb. Gorinchem 20 Nov. 1860 W. 5209, met vernietiging van het in tegengestelden zin gewezen vonnis Ktg. Yianen 31 Mei 1860 W. 2508, waarbij de vordering tot schadevergoeding was aangemerkt als een sequeel van die tot ontbinding, wat de Rb. in het midden liet. Rb. Tiel 26 Dec. 1856 W. 1857 noemde het een tweeledige ftoo/tfvordering, welks leden met elkaar in nauw verband staan. Dit laatste vonnis is in gelijken zin gewezen als dat van Rb. Gorinchem voormeld, doch zonder uitdrukkelijke beslissing over de toelaatbaarheid van splitsing. Evenzoo Rb. Breda 5 Sept. 1899 W. 7417. In gelijken zin ook Rb. 's Grav. 30 Nov. 1875 W. 3945, met overweging dat zulk een vordering bestaat uit meerdere deelen, die niet van elkaar behooren te worden gescheiden. Zie ook Ktg. Druten 18 Sept. 1880 W. 4559: De vordering is één onafscheidelijk geheel. _ Bij al deze vonnissen is aangenomen dat art. 42 R. O. de vordering tot schadevergoeding niet mede op het oog heeft, waaromtrent zie nader op dit art. — Vgl. ook Alg. Begins. XI no. 8.

§ 3.

lO. Het sub no. 7 vermelde arrest Hof Arnhem 6 Febr. 1901 trad in een onderzoek der vraag: wanneer is er één rechtsvordering ingesteld, wanneer meerdere? en zegt dat het hiervoor niet afdoet of, waar meerdere prestatiën worden verlangd, een daarvan onafhankelijk van de andere had kunnen worden gevorderd. Evenmin of meerdere prestatiën worden verlangd. Het criterium wordt door het Hof hierin gezocht of de verschillende hoofden van den eisch al dan niet wortelen in hetzelfde recht en dezelfde rechtsoorzaak hebben. Dit kenmerk is, ter beantwoording der vraag of cumulatie invloed moet hebben op competentie en appellabiliteit, voor zoover deze afhangen van

Sluiten