Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaring, en als ander deel de termijnvordering, ter competentie van den Kantonrechter. Ook het geciteerde vonnis van 1875 splitste, doch stelde de vordering tot rechtsverklaring, als nietontvankelijk, ter zijde, iets wat het genoemde arrest van 18;>6 uitdrukkelijk als ongeoorloofd aanmerkte voor het bepalen der appellabiliteit. Het Hof oordeelde voor het eerste lid der vordering het vonnis appellabel, doch den eisch niet-ontvanl#lijk; voor het tweede lid, het hierop ingevolge art. 157 Rv. door de Eb. gewezen vonnis niet-appellabel. Gemeld arrest is gecasseerd door H. R. 23 Oct, 1857 W. 1899, R.spr. 57 § 18. De H. R. nam aan dat ten opzichte der appellabiliteit van het vonnis, ongeoorloofd is splitsing der vordering in één tot rechtsverklaring en één tot betaling van termijnen, dit wegens de verknochtheid dezer twee leden der vordering. Tevens besliste de H. R. dat splitsing, met incompetentverklaring voor een deel der vordering hierom niet in strijd is met art. 2 R. O., omdat dit art. niet bepaalt hoe de kennisneming der daar genoemde geschillen moet geschieden. — Bij het voorafgaande vgl. Alg. Begins. IX no. 18 en 72, alsmede vóór art. 88 R. O. Vgl. verder Gauep—Stein 1.1. p. 31, 369 v. o., 569 v. b.

§ 4.

13. Waar op grond van art. 764 Rv. beslag is gelegd op goederen van een vreemdeling, die echter bewijst in Nederland woonplaats te hebben, en incompetentie der Rb. beweert in een vordering strekkend èn tot vanwaardeverklaring van het beslag èn tot veroordeeling op de hoofdzaak, moet de Rb., die vordering splitsend, zich incompetent verklaren in zake de hoofdvordering, doch krachtens art. 767 Rv. competent voor de vanwaardeverklaring van het beslag, dat zij alleen kan opheffen. — Zoo Rb. Haarlem 20 Juni 1893 W. 6389, vernietigd door Hof Amst. 16 Maart 1894 W. 6503, op grond dat de vordering, die tot het beslag aanleiding gaf, niet kan gescheiden van die tot vanwaardeverklaring, zoodat uit de competentie der Rb. voor deze laatste tevens moest volgen die voor de eerste. Vgl. Alg. Begins. XI

Sluiten