Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verhouding tusschen een gemeente en haar ambtenaren, dus van administratieven aard. Naar het schijnt huldigde dit vonnis de leer, dat in art. 2 R. O. publiekrechtelijke schuldvorderingen niet mede zijn bedoeld. Anders is haar incompetentverklaring niet wel te begrijpen, tenzij in het vonnis voor „erkenning" moet worden gelezen: „toekenning".

30. Als een toepassing van het sub no. 24 geformuleerde beginsel bij procedure op request kan worden beschouwd de niet-ontvankelijkverklaring door Rb. Amst. 20 Maart 1896 \\. 6812 van het verzoek om een ambtenaar van den burgerlijken stand voor te schrijven in een eventueel op te maken akte iets op te nemen wat hij meende er niet in te mogen opnemen. Bij de bestrijding van dit vonnis in W. 6815 p. 4 door Mr. J. A. Levy, die zich beriep op art. 153 Grw., zijn incompetentie en niet-ontvankelijkheid niet uiteengehouden. — Naar het schijnt evenmin in de conclusie van het O. M. vóór Rb. Gron. 21 Febr. 1902 W. 7743, P. v. J. 1902 no. 119, waarin een verlangde verklaring van onbevoegdheid tot het benoemen van scheidsrechters werd beschouwd als een exceptie van incompetentie, waaraan art. 127 Rv. in den weg zou staan. Anders het vonnis zelf. — In strijd met het bedoelde beginsel is ook het arr. Hof Curatjao 9 April 1877 W. 4156, waarbij op grond dat de rechter een deurwaarder, die het doen van een exploit weigert, daartoe niet kan verplichten, de rechterlijke macht incompetent werd verklaard ter zake van een request hiertoe strekkend. Zoo ook verklaarde Rb. Leiden 20 Okt. 1846, R. B. 1846 p. 740, op grond dat de rechter niet bevoegd is de administratie afgifte van bescheiden in bepaalden vorm te gelasten (hier een geleibiljet voor geraffineerd zout), de rechterlijke macht incompetent voor het gedeelte der vordering dat die afgifte verlangde.

31. Is het in no. 24 geformuleerde beginsel juist, dan schijnt een argument voor incompetentie, hieraan ontleend dat eischer van den rechter verlangt een bevel dat deze niet mag geven, daarvoor niet afdoende, in geval althans eischers recht op zulk een bevel niet zelf het onderwerp is van het geschil. Toch zijn

Sluiten