Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misverstand, vgl. behalve 1.1. nos. 453—457 en Suppl. no. 80, ook i. v. Degrés de juridiction nos. 169, 182—186 en Suppl. nos. 71 en 72.

Als accessoire vordering is zij echter toch van bizonderen aard, in zoover de rechtsbetrekking, die haar onderwerp is, eerst ontstaat met en door het proces. Zij is dan ook een accessoir niet in de eerste plaats van den materieelen eisch, maar van het formeele gevoerde geding als zoodanig. — Vandaar de beslissing, dat ook na intrekking der hoofdvordering, de kosteneisch zijn oorspronkelijk karakter als bijkomende vordering behoudt. Zoo H. R. 22 Juni 1888 W. 5579, R.spr. 149 § 41, v. d. Hon. B. R. 54 p. 262, P. v. J. 1888 no. 87a. Vgl. hierna sub no. 52. — Vandaar ook dat de conclusie van gedaagde tot veroordeeling van eisch er in de proceskosten eveneens moet beschouwd als een accessoir van het geding, door eischer aanhangig gemaakt. — Vandaar verder dat ook de voor de hoofdzaak incompetente rechter uitspraak zal mogen doen over de tot dusver gemaakte proceskosten, zie hierna no. 27. — Een ander gevolg van het gezegde omtrent den bizonderen aard van den kosten-eisch is, dat hij niet meetelt tot berekening der waarde van de ingestelde vordering, welke niet kan worden bepaald door een uit die vordering eerst geboren rechtsbetrekking, vgl. Faure, Proc.recht I, 3e ed. p. 252; zie ook vóór art. 38 R. O. (over de waarde der vordering).

Bij dit no. 18 vgl. nos. 27 en 52 hierna.

3O. P. De accessoire vordering moet een andere zijn dan de principale. Dit is niet het geval, waar aan een primaire eigendomsopvordering is verbonden de subsidiaire eisch tot prestatie van de waarde der zaak: deze treedt in de plaats van de zaak zelf. Vgl. Land, B. W. Ie ed., II, lp. 8, Wach, Civ. Proc.recht I p. 36 jo. nt. 8 en p. 379 v. o. met nt. 36. Zie ook Rb. Amst. 1 Nov. 1888 W. 5712, P. v. J. 1889 no. 8, nader te vermelden op art. 38 R. O.

«t. Q. Met het oog op de in de vorige nummers aangehaalde beslissingen, worde hier in overweging gegeven om, wegens de

Sluiten