Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtend in den accessoiren eisch tot schadevergoeding, ondanks haar incompetentverklaring der rechterlijke macht voor de hoofdvordering.

34. b. Ook voor andere dan de in no. 23 bedoelde accessoire (accessoir geachte) vorderingen, bij een hoofdeisch niet ter competentie van de rechterlijke macht, is haar incompetentie aangenomen; uitdrukkelijk door Rb. 'sHertog. 20 Sept. 1848, geciteerd hiervóór sub no. 2, en door Rb. Appingadam 24 April 1845, vermeld hiervóór sub no. 3; implicite door H. R. 28 Okt. 1870 W. 3263, R.spr. 96 § 16, v. d. Hon. B. R. 35 p. 113, G. st. 1000, W. B. A. 1116 voor een accessoiren eisch tot uitbetaling van pensioen bij de hoofdvordering tot toekenning van dat pensioen.

35. B. «. Voor de vraag of, waar de Nederlandsche rechter incompetent is voor de hoofdvordering, hij het ook is voor den accessoiren eisch tot van-waardeverklaring van een conservatoir beslag, in verband met de speciale wetsbepalingen in het Wetb. v. B. R. V. over de competentie voor laatstbedoelden eisch, zie hierna § 4.

36. b. De incompetentie van den Nederlandschen rechter voor hoofdvordering èn eisch tot van-waardeverklaring van het conservatoir beslag brengt gelijke incompetentie mee voor de accessoire vordering tot schadevergoeding. Zoo Rb. Rott. 10 Jan. 1880, vermeld hiervóór sub no. 11.

3®. C. In hoever volgt uit incompetentie voor de hoofdzaak, die voor de accessoire vordering tot betaling der proceskosten? Hieromtrent zie Léon—v. Rossem, B. R. Y. op art. 56 G sub nos. 2 en 3. Bijna algemeen wordt aangenomen dat de rechter, die zich incompetent verklaart, toch uitspraak mag doen over de tot dusver gevallen kosten. — Dat de aanhef van art. 56 Rv. met den in het ongelijk gestelde enkel op het oog zou hebben hem, die in het ongelijk wordt gesteld voor het fonds der zaak, schijnt moeielijk vol te houden, ook wegens het tweede lid van bedoeld artikel. Er is dan ook geen goede reden om hem, tegen wien de beslissing over de competentie uitvalt, op dit punt niet te

Sluiten