Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Zie ook Hof 'sGrav. 20 Jan. 1902 W. 7778, P. v. J. no. 156 : de competentie van den Nederlandschen rechter voor twee vorderingen, in conventie tot van-waardeverklaring, en in reconventie tot opheffing van een gelegd beslag (ter voldoening aan een principalen eisch tot schadevergoeding), brengt mee zijn competentie voor den bij de reconventioneele vordering gevoegden accessoiren eisch tot schadevergoeding. Ygl. hiervóór no. 11 en ook hierna no. 38 sub i.

35. c. Voor de absolute competentie is de in no. 33 aangeduide leer gehuldigd door H. R. 11 April 1862 W. 2370, v. d. Hon. B. R. 26 p. 359, en door Rb. Rott. 29 Juni 1870 W. 3271, beide naar aanleiding van het sedert ingetrokken art. 87 R. O., welk artikel echter door den H. R. werd geacht te betreffen de competentie ratione personae (die daarom intusschen geen relatieve competentie was); vgl. de arresten vermeld sub Alg. Begins. XIII no. 28.

In denzelfden zin als hier bedoeld voor de absolute competentie : Rb. Haarlem 21 Juni 1887, vermeld hiervóór sub no. 7 en op art. 38 R. O., en Rb. 's Hertog. 20 Jan. 1847, vermeld hiervóór sub no. 13 i. f. Implicite (argumento a contrario) ook Hof Arnhem 6 Febr. 1901 W. 7626. Vgl. mede Rb. Sneek 6 Jan. 184-1, vermeld hiervóór sub no. 4.

36 d. Voor de relatieve competentie in gelijken geest als de voormelde beslissingen o. a. Hof Geld. 27 Dec. 1855 en Rb. Zutphen 21 Dec. 1854, beide geciteerd hiervóór sub no. 16. Vgl. ook Rb. 's Grav. 10 Juni 1842 W. 327: een accessoire vordering tot schadevergoeding heeft geen invloed op de (relatieve) competentie.

e. Zou men in het algemeen voor de relatieve competentie thans de in no. 33 bedoelde leer mogen doen steunen op de overweging dat art. 158 Bv., zooals dit nu luidt, den eischer toch toestaat verwijzing te vragen van de accessoire vordering naar den rechter bij wien zijn principale eisch reeds aanhangig is, wegens verknochtheid ? Hiervoor zou dan kunnen worden aangevoerd dat het niets dan nutteloozen omslag en kosten meebrengt als

Sluiten