Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 Nov. 1849 W. 1080, R. B. 1849 p. 602, en van 10 Dec. 1847 W. 944 p. 3 kol. 1, R. B. 1848 p. 14. (Anders het vonnis derzelfde Rechtb. van 4 Dec. 1903, geciteerd hiervóór in no. 45 sub a, zie aldaar). In den zin der hier vermelde jurisprudentie ook, onder heerschappij van art. 567 C. de Proc.: Hoogger.liof 'sGrav. 18 Jan. 1817, v. Hamelsveld, Verzameling van gewijsden, le Serie, te beginnen met 1814, II p. 440.

48. c. Hoewel in 1896 art 738 lid 2 Rv. is gewijzigd mede met het oog op het geval dat de debiteur in het buitenland woont (vgl. Hartogh en Cosman, geciteerd hiervóór sub no. 45 i. f., p. 210; zie ook HartoCtH, 1.1. mede geciteerd. I p. 123 en 161, waarbij vgl. 1.1. III p. 106 en 133), — kan ook nu op een Nederlandsche wetsbepaling niet de competentie van eenbuitenlandsch rechter worden gegrond (vgl. Alg. Begins. Y), zoodat voor het hier bedoelde geval, ook na de herziening, art. 738 geen competenten rechter aanwijst. Hetzelfde geldt ook voor andere bepalingen, b.v. art. 726 lid 1 Rv. Zie in dezen zin ook W. v. Rossem Bzn., geciteerd hiervóór sub no. 40, p. 756 nt. 4 (no. 2 op art. 738), en voor art. 738 oud: Oudeman, B. R, V. 4e ed. 3 p. 133; verder Rb. Maastr. 28 Dec. 1895, Rb. Breda 19 Dec. 1865, beide geciteerd hiervóór in no. 45 sub b, alsmede Rb. Maastr. 27 Nov. 1879 W. 4580, R. B. 1881 A p. 208, en Rb. Nijmeg. 27 Sept. 1859 W. 2158, R, B. 1860 p. 34. Vgl. ook dit no. 48 sub c hieronder en no. 47 hiervóór. — Uit het bovenstaande volgt, dat de bij gemelde vonnissen behandelde kwestie ook nu nog van belang is, voorzoover artt. 7(i4 vlgg. niet toepasselijk zijn bij derden-beslag, waaromtrent vgl. hiervóór no. 45 sub b, alsmede dit no. 48 sub d. Dan toch moet wel worden gebruik gemaakt van artt. 735 vlgg.

Naar het mij toeschijnt, stelt art. 738 voor het geval dat de schuldenaar niet in Nederland woont, wel het vereischte binnen den daar genoemden termijn te dagvaarden, doch zegt het niet voor welke Rechtbank. Immers de uitdrukking „Rechtbank van het arrondissement waarin hij woont toont aan dat in lid 1 alleen aan Nederlandsche Rechtbanken is gedacht, en dit eerste

Sluiten