Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33. B. Wat de 'competentie voor de niet-zelfstandige incidenteele vorderingen betreft, deze vallen onder den regel, aangeduid hiervóór sub no. 6.

84. a. Een toepassing van het sub no. 23 gezegde is deze beslissing: De in een possessoir geschil incidenteel gedane eisch tot sequestratie volgt als accessoir de hoofdvordering voor de competentie. Aldus Rb. Rott. 29 Juni 1870 W. 3271. Vgl. ook Rb. Alkmaar 1 Okt. 1891 W. 6088: Daar deze provisioneele eisch slechts ontvankelijk is in een aanhangig geding, moet hij worden ingesteld bij den rechter, die over de zaak ten principale oordeelt, en dus is, waar die zaak in appèl is aanhangig, de rechter a quo ratione materiae incompetent voor den eisch tot sequestratie. — Voor zulk een vordering, niet incidenteel, doch als accessoire eisch tegelijk met de hoofdvordering ingesteld, vgl. Alg. Begins. XI sub no. 15.

85. b. Rb. Gron. 3 Okt. 1862 R. B. 1863 p. 831 (839) overwoog dat uit den aard der zaak de rechter, die ratione materiae (hier krachtens compromis) incompetent is in de hoofdzaak, dit ook is in een provisioneelen eisch

8®. C. Yoor de competentie in zelfstandige incidenteele vorderingen komt, behoudens wettelijke uitzondering, haar eigen aard in aanmerking, en niet die der hoofdvordering. Echter spreekt het vanzelf dat de rechter, incompetent voor de hoofdzaak, het óók is voor den incidenteelen eisch als zoodanig, al zou deze overigens te zijner competentie staan.

8 3. a. Yoor de eigen vordering van hem die intervenieerde (tusschenkomst, Haupt-Intervention) zie in den hiervóór sub no. 26 aangegeven zin, ten opzichte der absolute competentie, Faure in R. Mag. 13 (1894) p. 278. Voor de relatieve competentie vgl. Faure 1.1. en Rb. Amst. 19 Dec. 1843, geciteerd hiervóór sub no. 5. Faure geeft geen argument voor zijn stelling (ook door gemeld vonnis gehuldigd), dat bij tusschenkomst op de relatieve competentie inbreuk mag worden gemaakt. Als zoodanig zou misschien thans kunnen worden aangevoerd, dat het belang dat de intervenient krachtens art. 285 Rv. moet hebben, wel zal

Sluiten