Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierbij sluit zich aan de terminologie der schrijvers over strafprocesrecht, die in het strafproces praejudicieel noemen een geschilpunt, dat aanleiding geeft tot schorsing der strafzaak. Zoo b.v. A. de Pinto, Handl. Wetb. v. Sv. 2e ed. (1882) II p. 32 v. o., en J. B. Hoffman, Traité théorique et pratique des questions préjudicielles en matière répressive . . . (1865) I no. 204 (p. 336), deze in navolging van Faustin—Hélie, Traité de 1'instruction criminelle III p. 186 no. 1085 (éd. Nypels). — Zulk een gebruik van den term „praejudicieel" schijnt mij bizonder geschikt toe om verwarring te veroorzaken; vgl. Hoffman 1.1. no. 231 (p. 389—390), waar weer gesproken wordt van „questions préjudicielles", die niet tot schorsing leiden.

b. Yan praejudiceele geschilpunten zijn te onderscheiden de z.g. praealabele kwesties; vgl. PRAzaK, geciteerd hierboven sub a, p. 280. Deze staan in strafzaken buiten de elementen van het delikt; vgl. hierover Hoffman 1.1. nos. 206—213 (p. 337—347). Zie aldaar no. 215 (p. 349) over het onderscheid tusschen de „questions préjudicielles a 1'actiön" en „au jugement", waarover vgl. ook D. Simons, Handl. Wetb. v. Sv. 3e ed. (1901) p. 64, en A. de Pinto 1.1. II, nt. b (van A. A. de Pinto) p. 32—33.

c. Opgemerkt moet worden dat ook het woord „geschilpunt" kan worden gebruikt in ruimeren zoowel als in engeren zin. In engeren zin omvat het slechts kwesties, waarover ook buiten het aanhangige proces om geschil bestaat tusschen twee personen; die beteekenis heeft het woord b.v. in art. 6 Sv. wegens de strekking van deze bepaling. Zie in dien zin de jurisprudentie op dit art., geschilpunten van vraagpunten onderscheidend, bij Léom—Hulshoff en Léon — Teixeira op genoemd artikel; zie ook laatstelijk H. R. 5 Nov. 1906 W. 8454 p. 3, vgl. Alg. Begins XV no. 27. — „Geschilpunt" kan echter óók heeten elk punt, waarover een nog niet bindend besliste kwestie rijst in een proces, en dat als zoodanig bij de beslissing van het geschil ter sprake komt, hetzij na debat, hetzij ambtshalve. In dien ruimen zin van het woord worden de termen „geschilpunt" of „geschil" gebezigd in de litteratuur over de administra-

Sluiten