Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tieve rechtspraak, als gehandeld wordt over praejudicieele geschillen. Evenzoo in dit werk, waar dus praejudicieele geschilpunten hetzelfde beteekent als praejudicieele kwesties of vraagpunten, de z.g. voorvragen behalve de praealabele kwesties (vgl. hierboven sub b).

3. C. Een incidenteel geschilpunt is niet steeds praejudicieel, b.v. bij een incident over het zich verschoonen van een getuige. Evenmin is een praejudicieel geschilpunt steeds tevens incidenteel in den eigenlijken zin van het woord: het kan reeds bij de dagvaarding zijn aangevoerd. — Voor de hier behandelde materie is het onderscheid tusschen incidenteele en praejudicieele geschilpunten echter niet van belang, zoodat er geen rekening mee wordt gehouden in hetgeen volgt.

Yerdeeling.

4. D. a. Beslissingen over praejudicieele geschilpunten (kwesties) kunnen worden onderscheiden in die, welke enkel dienen tot voorbereiding der hoofdbeslissing, de zuiver praejudicieele beslissingen, — en die, welke tevens inhouden een beslissing over een rechtsbetrekking, die behoort tot het onderwerp eener vordering door partij gedaan, waarover partij dus verlangt een bindende beslissing, hetzij op zich zelf, hetzij als integreerend bestanddeel (dus niet enkel voorbereiding) van de beslissing op het geheele geding. Dit laatste zal het geval zijn bij geschillen over die schuldvorderingen, waarbij de omstandigheid die de individualiteit der schuldvordering bepaalt, zelf een rechtsbetrekking is, b.v. het indebitum bij een terugvordering van hetgeen beweerd wordt onverschuldigd te zijn betaald. Hier is de beslissing over de verschuldigdheid van het betaalde niet bloot praejudicieel voor die op de terugvordering, doch daarvan een integreerend deel. De voorstelling dat bij verbintenissen uit de wet, de individualiseerende omstandigheid alleen ligt in de wet, miskent het karakter van het verband tusschen wetsbepaling en verbintenis, — zie A. A. H. Struycken, Het Rechtsbegrip, diss. Leiden 1908 p. 195, 212 v. o., 213, 214, waarbij vgl. ook

Sluiten