Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk het geschilpunt over den aanslag den rechter geldig-zijn onttrokken, dan volgde hieruit ook dat hij in casu de vordeiing niet kon toewijzen, daar dit vanzelf erkenning van den aanslag zou insluiten. Die toewijzing, op verwerping van gedaagdes.bewering, had hier m. i. dan slechts mogen plaats hebben, als om de een of andere reden de geldigheid van den aanslag als vaststaande zou moeten zijn aangenomen. Zoo — waar hier een voorafgaande beslissing van het kerkelijk gezag ontbrak b.v. als bij het reglement bepaald was dat de aanslag als geldig moest worden aangemerkt nadat een zekere termijn voor het reklameeren gesteld, ongebruikt voorbij was gegaan, en dit laatste het geval was. Yan dit alles blijkt echter niets uit het aangehaalde vonnis. Ygl. ook nos. 22 sub g en 25 sub a hierna.

d. Ten opzichte van provinciale belasting is onder werking der Prov. wet vóór haar jongste wijziging in 1905, in gelijken zin als bij het hierboven vermelde vonnis van Ktg. "Woerden, implicite beslist door Ktg. Heusden 3 of 4 April 1874 W. 3715, G. st. 1180, W. B. A. 1299; zie dit vonnis sub Alg. Begins. IX no. 55 a. h. e. (p. 63 v. o,—64 v. b.). De casuspositie was — afgezien nu van het verschil in aard tusschen staatsrechtelijke en kerkelijke belasting — hier anders dan bij de procedure vóór Ktg. Woerden, daar bij Ktg. Heusden een voorafgaande beslissing van Ged. St. over den aanslag aanwezig was, maai het laatstbedoelde vonnis is implicite mede geredigeerd voor het geval dat zulk een voorafgaande beslissing mocht ontbreken. Overigens was het twijfelachtig of het provinciaal reglement op de invordering, ten gevolge der bekrachtiging van de verordening op de heffing bij de wet, nu ook met een wet gelijkstond. Ygl. hierbij op art. 1 R. O. sub F no. 4 jo. sub E no. 3, en verder

no. 22 sub g hierna.

81. E. a. De vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad, zoowel als de terugvordering van hetgeen onverschuldigd betaald is staan op zich zeil, d. w. z. behoudens mogelijke uitzonderingen, als geschillen over schuldvordering ter competentie der rechterlijke macht. Zie nader op ait. 2 R. O.

Sluiten