Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaande met een voorschrift, dat dien rechter der nooldzaak beveelt de beslissing over het praejudicieele geschilpunt van den anderen rechter af te wachten, en zich er naar te gedragen, maken de beslissing der hoofdzaak door den daarvoor competenten rechter niet onmogelijk, al onttrekken zij hem het praejudicieele geschilpunt. Als zulk een regeling niet strekt 0111 de competentieopdracht voor de hoofdzaak zelf illusoir te maken, is ze dus geoorloofd.

Het komt mij voor dat laatstbedoelde zienswijs juister is dan de eerst aangeduide, die zij korrigeert met erkenning van hetgeen er waar in is.

Bij dit 110. 23 vgl. ook het hier volgend no. 24.

84. b. Het in 't hier voorafgaande 110. 23 gezegde is niet beslissend voor de vraag of ook bij verordeningen, statuten en reglementen een praejudicieel geschilpunt kan worden onttrokken aan de rechterlijke macht. Op die vraag — waaromtrent vgl. ook no. 18 hiervóór — in het algemeen een bevestigend antwoord te geven, is m. i. slechts mogelijk als men öf bij onttrekking in het hier bedoelde geval aanwezig acht een compromissoir beding, of wel niet er op let, wat het eigenlijke praejudicieele geschilpunt is. Voor de vraag of hier sprake is van opdracht aan scheidslieden vgl. op art. 1 R. O. sub G nos. 4, 9—11 en 18. Wat de andere zooeven aangeduide eventualiteit betreft, korporaties en instellingen kunnen krachtens haar autonomie eigen wetgeving zóó inrichten dat den rechter het onderzoek naar zekere vragen wordt afgesneden, eenvoudig omdat ze ten gevolge van die inrichting voor hem niet meer praejudicieel zijn. Ygl. no. 19 hiervóór, Alg. Begins. XIV no. 10, en XVII. — Maar wat werkelijk een praejudicieel geschilpunt voor de rechterlijke macht is, kan haar niet worden onttrokken door een voorschrift, dat, zoo het niet moet gelden als compromissoir beding, aan de Rijkswet niet kan derogeeren. Onttrekking immers van een werkelijk praejudicieel geschilpunt brengt mee dat den rechter verboden is het te onderzoeken, en zulk verbod kan enkel voortvloeien uit het recht dat den Staatsrechter voorschriften geven

Sluiten