Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geoordeeld, toch zou dit nog niet hebben meegebracht dat het bedoelde praejudicieele geschilpunt — zoo het nog als zoodanig bestond, d. w. z. als de kerkelijke rechter het niet reeds beslist had, — aan den burgerlijken rechter geldig kon zijn onttrokken.

«5. G. Wat is van onttrekking der praejudicieele beslissing aan den rechter het praktisch gevolg?

a. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat, waar de rechter meent te moeten uitgaan van een bepaalde oplossing eener opgeworpen* kwestie, zonder onderzoek of het de juiste oplossing is, dit eigenlijk niet mag worden genoemd een gevolg van het onttrokken zijn der praejudicieele beslissing. Metterdaad toch komt het dan hierop neer dat de rechter, hetzij de opgeworpen kwestie om welke reden dan ook, niet de werkelijk praejudicieele acht, hetzij de kwestie, hoewel praejudicieel, als reeds beslist beschouwt, zoodat ze daarom voor hem geen kwestie meer zijn mag. Ygl. Alg. Begins. XIY no. 10, alsmede nos. 12, 15, 18 en 19 hiervóór. — Zoo zal, mocht de afzonderlijke uitspraak over hetgeen nu praejudicieel geschilpunt schijnt, slechts kunnen worden ingeroepen binnen een bepaalden termijn, en deze is ongebruikt verstreken ten tijde van de beslissing op de ingestelde vordering, — waar de termijn is gesteld opdat na afloop er van de daad waartegen reklame openstaat, onaantastbaar woule, er in werkelijkheid geen ruimte meer zijn voor een geschilpunt hierover, zie Alg. Begins. XIV no. 10. Het gevolg, dat b.v. een vordering waarbij enkel die daad wordt aangetast, moet woiden afgewezen, en dat in een eisch welke deze daad tot giondslag heeft, gedaagde dien grondslag niet nfet vrucht kan bestrijden (vgl. ook no. 20 hiervóór), is dan geen gevolg van onttrekking van een werkelijk praejudicieel geschilpunt.

b. Gaat de rechter op de verdediging van een gedaagde niet in, op grond dat hij hetgeen deze beweert niet zou mogen beoordeelen, dan mag hij hierop den eisch slechts dan toewijzen, als hij tevens meent dat die verdediging niet een werkelijk praejudicieel geschilpunt betreft. In het andere geval zal de

Sluiten