Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orgaan toekomt, zie sub Alg. Begins. XVII, en hiervóór nos. 18 en 19. — Twijfelachtig is het of tot bedoelde rubriek ook behoort de hier volgende overweging van Rb. 's Hertog. 21 Febr. 1896 W. 6921, W. v. N. R. 1372: Het door 't bevoegd kerkelijk gezag formeel wettig genomen besluit tot ontzetting van kerkvoogden uit die betrekking, is bindend voor den rechter, die niet heeft te onderzoeken of het berust op een onjuiste uitlegging van het kerkelijk reglement. Anders zou de ontzetting eigenlijk geschieden door den rechter. — Deze laatste bijvoeging, *) die m. i. in elk geval onjuist is (vgl. Alg. Begins. XVI no. 37 sub e), schijnt in verband met het in 't vonnis voorafgaande, aan te duiden dat het reglement hier niet aan het kerkelijk gezag had overgelaten al dan niet, naar goedvinden, te ontzetten, doch dit slechts in bepaalde gevallen toeliet. Was dat de strekking van het reglement, dan paste de Rechtbank hier de leer toe dat de rechter zou hebben te eerbiedigen binnen den formeelen bevoegdheidskring genomen maatregelen van een kerkelijke autoriteit, zonder dat hij de wettigheid dier maatregelen aan de reglementen zou mogen toetsen. Echter was dan het vonnis op dit punt niet consequent; vgl. Alg. Begins. XYI no. 31 sub e.— In gelijken geest als gemeld vonnis, ook Rb. Arnhem 15 of 17 Okt. 1842 en Rb. Brussel 17 Dec. 1864, beide geciteerd hiervóór p. 207—208 en 213.

31. b. Dat de rechter niet is gebonden aan de beslissing eener kerkelijke autoriteit over de toepasselijkheid eener testamentaire bepaling, overwoog Rb. Goes 7 Okt. 1876 W. 4047.

SS. c. Gebondenheid des rechters aan kerkelijke beslissingen, op grond dat deze de erkenning bevatten eener handeling, waarvan de geldigheid werd betwist, — is aangenomen in de hier sub aa en bb volgende vonnissen:

aa. De rechter moet eerbiedigen de erkenning der bevoegdheid van een klassikaal bestuur tot optreden ingevolge kerkelijk

i) Zie een gelijke opvatting bij Rb. Leeuw. 31 Mei 1888, genoemd in het vorig no. 09, en nader vermeld op Alg. Begins. XVI in no. 31 sub e.

Sluiten