Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door bij die gelegenheid te onderzoeken of de aanstelling terecht was geschied door B. en W., dan wel had moeten uitgaan van den Raad.

Ygl. ook het hierna in no. 25 sub c geciteerde vonnis Rb. 's-Grav. van 5 Apr. 1904.

d. De stelling dat de Rechtbank, beslissend op een vordering tot vanwaardeverklaring van een met verlof van haar President gelegd beslag, over de rechtmatigheid van dit verlof geen uitspraak heeft te geven, is slechts inzoover juist dat de Rechtbank de beschikking van den President niet kan te niet doen, — doch niet, inzoover bedoeld wordt de rechtmatigheid van het beslag zelf aan de beoordeeling der Rechtbank te onttrekken. — Zoo Rb. Amst. 13 Nov. 1900 W. 7620. - In gelijken geest Rb. Haarlem 5 Febr. 1901 W. 7577. — Ygl. hierbij Rb. Zutphen 19 Jan. 1905 W. 8189, vermeld op p. 21 hiervóór.

Zie mede Rb. Amst. 24 Juni 1890 W. 5931, P. v. J. 1891 no. 4 : Terwijl de vordering tot schadevergoeding wegens een in het buitenland onrechtmatig gelegd conservatoir beslag krachtens art. 2 R. O. staat ter kennisneming der rechterlijke macht, moet deze, waar het beslag is gelegd met toestemming van het bevoegd gezag en niet van rechtswege is vervallen, — het voor rechtmatig houden zoolang het niet is van onwaarde verklaard of opgeheven door de daartoe in het buitenland bevoegde autoriteit.

e. Hoogger.Hof Ned.-Indië 28 Nov. 1873 W. 3648 vernietigde een t. a. p. in het arrest geciteerd vonnis van den Raad v. Just. te Macasser, waarbij was aangenomen 1°. dat de rechter in een proces mag beoordeelen de wettigheid der door een ander rechter (Raad v. Just. Batavia) bij voluntaire jurisdiktie gedane aanwijzing eener Weeskamer tot toezienden voogd, en 2<>. de onwettigheid der hier geschiede aanwijzing, op grond dat niet deze Weeskamer had mogen zijn aangewezen. — Het Hof was van oordeel dat wel de artikelen in het B. W. over het gezag van gewijsde niet toepasselijk waren, maar dat desniettemin de aanwijzing door den rechter dit gezag had, te eerbiedigen in een

Sluiten