Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de op p. 466—467 geciteerde jurisprudentie betreft, omtrent het argument ontleend aan de koninklijke goedkeuring deibetrokken verordeningen vgl. p. 346 hiervóór. Misschien moet de ratio decidendi mede hierin gezocht dat de verordeningen om andere redenen waren uitgevaardigd dan die de wetgever wraakte. In het algemeen echter huldigt onze jurisprudentie niet de stelling, als zou een wetsbepaling niet toepasselijk zijn in gevallen, wel is waar niet voorzien door den wetgever, maar toch omvatdoor zijn bepaling. In zake de veepestverordeningen schijnt intusschen óók te hebben gewogen dat soms nood wet breekt; vgl. hierboven p. 461, speciaal nt. 2 i. f., en Buys aldaar geciteerd. — En m. i. is dit hier het eenige deugdelijke motief om de wettigheid in deze niet praejudicieel te achten.

De vermelde beslissingen zouden ook kunnen aangemerkt als een voorbeeld van het p. 457 in no. 20 sub a i. f. gezegde dat n.1. de jurisprudentie in sommige wettelijke normen bepalingen ziet, wier kennelijke bedoeling meebrengt dat haar nietnaleving geen onverbindbaarheid der verordening voor de burgers tengevolge heeft, — zoodat hierom de wettigheid dier verordening voor den rechter niet praejudicieel zou zijn. Maar waaruit blijkt in deze van zulk een bedoeling der wet ? Dat zij echter aanwezig kan zijn (b-.v. op te maken uit de ratio legis) wordt implicite ondersteld in het hier onder c volgend arrest.

c. H. R. 21 Okt. 1907 W. 8602, P. v. J. 691, W. B. A. 3058 overwoog dat, afgezien van de vraag of van de al of niet aanhaling van het advies der gezondheidscommissie in het besluit tot vaststelling eener verordening, als bedoeld in art. 6 lid 1 der Gezondheidswet van 21 Juni 1901 Stbl. 157 (vgl. art. 6 lid 2) de verbindende kracht der verordening afhankelijk is, — enz. De hier aangegeven zinsnede duidt aan dat het volgens den H. R. niet vanzelf spreekt dat overtreding van het bedoelde art. 6 lid 2 van rechtswege onverbindbaarheid der verordening meebrengt.

d. Bij dit 110. 24 vgl. ook het hier volgend no. 25.

Sluiten