Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yiteinga in R. Mag. 25 p. 556), enkel wegen de iure constituendo. — Hetgeen dé M. O. 1.1. p. 625 v.o. — 626 aanvoert, berust m.i. op misverstand.

b. De vraag, of de rechter een waterschapsverordening mag toetsen aan art. 3 lid 1 der hierboven sub a genoemde wet van 1895, is implicite bevestigend beantwoord door het eveneens aldaar vermelde arrest H. R. van 10 Mei 1909. Ook Schepel 1.1. p. 70—72 is van dezelfde meening. (Ygl. daarbij 1.1. p. 63—70). M.i. terecht, al schijnt Schepel's betoog hier mij toe niet in alle opzichten juist te zijn '). Ygl. ook hierboven p. 526—527 (no. 4 sub b).

c. Yoor de vraag of de rechter heeft te beoordeelen, of een als waterschap opgerichte korporatie als zoodanig kan gelden, vgl. hierna no. 38.

(II). Gedragingen van het uitvoerend gezag.

'11. a. De zienswijs dat aan de administratie is overgelaten het eindoordeel omtrent hetgeen wenschelyjk is voor het haar ter behartiging opgedragen algemeen belang, voorzoover de wet hierover geen nadere voorschriften bevat, — schijnt mede ten grondslag te liggen aan de p. 59 en 417 geciteerde arresten H. R. van 21 Juni 1872, 23 Okt. 1874, 4 April 1884 en 28 April 1887. Dit n.1. inzoover daarbij, op grond dat alléén op het algemeen belang de verplichting steunt voor den Staat om zijn rivieren of havens veilig en bevaarbaar te houden, mede door bebakening, betonning en verlichting, — is aangenomen dat men niet van den rechter kan vragen den Staat te veroordeelen, hetzij tot nakoming dier verplichting, hetzij tot schadevergoeding wegens niet-nakoming. Vgl. ook Rb. Utrecht 30 Juni 1897 en Hof Gent 16 Maart 1895, vermeld op p. 422—423. Zie voorts p. 417 v. b., alsmede de

!) Voornamélijk omdat S. over het hoofd ziet dat de vraag of aan bedoeld art. 3 lid 1 is voldaan, niet samenvalt met die of niet getreden wordt in hooger belang, wat immers mogelijk is ook als geen wettelijke regeling zich dit belang heeft aangetrokken. En juist omdat die twee vragen elkaar niet dekken, is er geen reden het toetsingsrecht hier den rechter te ontzeggen.

Sluiten