Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dier wet wegens het niet voldoen aan het voorschrift van den Inspekteur [distriktsboofd der arbeidsinspektie]. — En aan dezen is, behoudens het in art. 16 der wet bedoelde beroep op den Minister, bij art. 22 van het Kon. Besl. het eindoordeel gelaten over het al dan niet zijn nageleefd o. a. van art. 19, alsmede over de door hem te geven voorschriften.

Hieruit blijkt hoe éénzelfde wettelijke bepaling (in casu het slot van art. 19 sub 5o voornoemd) soms wèl, soms niet kan leiden tot rechterlijk onderzoek der daarin omschreven omstandigheden, naarmate uit het verband met andere bepalingen volgt dat het eindoordeel hieromtrent al dan niet aan den ambtenaar is overgelaten, die voor de uitvoering der bepaling heeft te waken. — In het geval van art. 19 b der Veiligheidswet geldt het geen beoordeeling der doelmatigheid van een administratieven maatregel, — in het bij 't arrest van 1906 besliste geval daarentegen wèl. En de motiveering van den H. R. legde hierop den nadruk 1). M. i. ten onrechte, omdat, nu art. 22 van het K. B. den Inspekteur de bevoegdheid verleent om nadere voorschriften te geven, o. a. als naar zijn oordeel het in art. 19 sub 5° bepaalde niet is nageleefd, — de doelmatigheid van die voorschriften daarom voor den strafrechter niet ter zake dient. Dit laatste zou anders zijn, als de hier gecursiveerde woorden in art. 22 ontbraken. En dan zou m. i. ook anders zijn te beslissen als de H. R. hier deed, omdat, zooals art. 19 sub 5° i. f. is geformuleerd, de door den H. R. aangeduide doelmatigheidsvraag zich hier oplost in een louter feitelijke kwestie, uit zuiver technisch oogpunt te beantwoorden, — en niet is de vraag naar hetgeen wenschelijk is in het algemeen belang. Vgl. hierna no. 45 sub c. Zie ook p. 566 v. b. ja. p. 567 nt. 1.

19. f. Staat eens vast dat de administratieve macht (hielde Minister van Finantiën ingevolge art. 2 wet 30 Dec. 1901 Stbl. 319) zekeren maatregel volkomen wettelijk nam, dan is de noodzakelijkheid of nuttigheid van dien maatregel [in genoemd

!) Om die reden is het arrest te dezer plaatse opgenomen.

Sluiten