Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

580

Inleid, wet R. O. — Alg. Begins. XVII.

moet verricht of nagelaten. Waar intusschen rechterlijke beoordeeling van het administratief beleid geen nadeelige gevolgen kan hebben voor den goeden gang van zaken bij de overheidszorg, is er ook geen voldoende reden om bovenbedoelde onttrekking van het praejudicieele geschilpunt aanwezig te achten. Daarom is er b.v. geen principieel bezwaar tegen zulke beoordeeling in een strafzaak met een ambtenaar als beklaagde, of in een eisch tot schadevergoeding wegens nalatigheid in overheidszorg, gesteld de ontvankelijkheid overigens van dien eisch; vgl. boven p. 561 en hieronder B sub g a. h. e.1).

c. Omdat de behartiging van het algemeen belang de eigenaardige taak is van het administratief gezag, waarvan de vertegenwoordigers staatsorganen zijn evenals die der rechterlijke macht, — heeft dan ook deze laatste hieromtrent, is het p. 559 gezegde toepasselijk, het door genoemd gezag gegeven oordeel te aanvaarden als uitgangspunt voor haar vonnissen. Op die wijze is ook de noodzakelijke zelfstandigheid der administratie gewaarborgd. Vgl. hierboven p. 354—355 en p. 569 nt. 1.

Maar het zooeven gezegde neemt niet weg, integendeel volgt er uit, dat in deze de rechter niet is gebonden aan een beslissing

!) Voor hen, die niet mee kunnen gaan met de vrije interpretatie, hierboven sub (20) voorgestaan, doch wèl aannemen dat tiet praejudicieele geschilpunt den rechter hier is onttrokken, heeft deze laatste stelling ook waarde in de gevallen, waarin volgens eerstbedoelde zienswijs de doelmatigheidsvraag geen werkelijk praejudicieel geschilpunt is. Wel leiden beide voorstellingen der zaak, aanvaardt men ze gelijkelijk, hier tot éénzelfde uitkomst, zooals trouwens de argumenten voor beide ook grootendeels dezellde zijn; vgl. ook de noot op p. 572—573. Zij hebben echter beide haar eigen reden van bestaan : de tweede als aanvulling waar de eerste niet kan opgaan, en deze weer, omdat het hier in den tekst aangeduide beginsel van ongeschreven staatsrecht niet geldt voor de nieuw in te voeren regeling der administratieve rechtspraak; vgl. hieronder B sub e in den aanhef. — Ook is het mogelijk dat sommigen zich wèl kunnen vereenigen met een vrijere wetsinterpretatie, doch niet met de meening dat, wordt die uitlegging niet aangenomen, het praejudicieele geschilpunt den rechter toch is onttrokken. En verder zullen er misschien zijn, die niet kunnen meegaan met het hierboven sub (1°), doch wèl met het sub (2o) of (3o) gezegde. Of ook omgekeerd.

Sluiten