Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

594

Inleid, roet R. 0. — Alg. Begins. XVII.

belang eener bepaalde gemeenschap, — maar in dien van de rechtvaardigheid, die voor het geheele menscbdom geldt, en van het ware belang dier menscbheid; vgl. ook J. A. Loeff, Publ. recht tegenover Priv. recht p. 151 v. o. — Wie meer oog heeft voor de nu eenmaal bestaande toestanden, volgt een ander spraakgebruik, waarbij doelmatigheid en rechtmatigheid — en ook doelmatigheid en rechtvaardigheid — zeer wel tegenover elkaar kunnen gesteld '). — Afgescheiden intusschen van deze terminologie, volgt Levy Gneist, die echter niet zoozeer een van de administratie onafhankelijke administratieve, rechtspraak beoogde, als wel administratie in rechterlijke vormen; zie Verhandl. D. Jur. Tag. 1875 III p. 228 v. b. en p. 239 v. o.—240 v. b., waarbij vgl. 1.1. p. 238—239. In den geest van Gneist o. a. ook Tezner, Die deutschen Theorieen, b.v. p. 105—107, 119—124 (vgl. echter ook 1.1. p. 141 en het slot van nt. 154 op p. 274). Zie ook hierboven sub c.

Bij de uiteenzettingen, zoowel van Gneist als van Tezner is het m. i. niet zonder belang er aan te herinneren dat zij beide tegenstanders zijn der erkenning van gezag van gewijsde voor de uitspraken van den administratieven rechter; vgl. p. 287—288 hiervóór en Tezner 1.1. p. 157 v. o. —158 v. o., 175—176, nt. 101 op p. 186—187 en p. 187 v. o. — Nu ligt het voor de hand dat, als de administratie zich bij de rechterlijke uitspraak niet behoeft neer te leggen, en om redenen van openbaar belang daartegen kan reageeren, — er minder gevaar voor die openbare belangen is te duchten van onoordeelkundige beslissingen, gegeven doordat de rechter zelf in een onderzoek trad naar hetgeen voor het algemeen belang wenschelijk is. Hier te lande zal echter de leer dat de administratie niet gebonden behoort te zijn aan de uitspraken van den administratieven rechter wel niet veel voor-

!) Levy's verwijt 1.1. aan de door hem bestreden leer, dat daarbij de administratie rechter en partij tegelijk moet zijn, is m. i. onjuist geformuleerd. Waar de administratie enkel beslist over hetgeen wenschelijk is in het algemeen belang, treedt zij niet op als rechter. Tegen Levy vgl. Buys in Bijdr. St.-Best. 29 p. 86—89.

Sluiten