Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, wet li. O. — Alg. Begins. XVII.

603

geval zou dan. moeten worden nagegaan, of niet verschillende aitikelen in allerlei wetten zóó behoorden gewijzigd, dat zij voortaan ook naar hun redaktie aan de administratie het eindoordeel op een bepaald punt overlaten. Zoo b.v. m. i. artt. 12 lid 1 en 13 lid 1 der wet van 13 Aug. 1849 Stbl. 39; zie hieronder p. 608 nt. 2 en p. 643 met nt. 2.

Meent men echter (b.v. om de hierboven aangegeven of om andere redenen) dat het de voorkeur verdient als regel ook den administratieven rechter, dien de ontwerpen van 1905 willen brengen, buiten de beleidsvraag te houden, — dan schijnt verkieselijk een voorschrift van algemeene strekking, dus geldend voor alle takken der rechterlijke macht, en daarom m. i. op te nemen, niet in het AVetb. v. Adm. Rv. '), maar in de gewijzigde wet R. Oig. als art. 2c. Dit voorschrift zou dan b.v. aldus kunnen luiden:

De rechterlijke macht treedt niet in beoordeeling van de wenschelijkheid der gedragingen van een administratief orgaan voor (de aan dit orgaan toevertrouwde) belangen [van algemeen nut], tenzij hun grove verwaarloozing haar aannemelijk wordt gemaakt. Geschiedt dit laatste niet, dan eerbiedigt zij de omtrent voorzegde wenschelijkheid gegeven, of, oordeelt de rechter dit noodig, op zijn verlangen te geven beslissing van het bevoegd administratief gezag.

Door Ons worden bij algemeenen maatregel van bestuur voorschiiften uitgevaardigd voor het geval dat de rechter schorsing van het geding noodig acht ter verwijzing van het in den aanhef van dit artikel genoemde geschilpunt naar het administratief gezag. Is in bedoeld geval de administratieve beslissing niet binnen den termijn, daartoe bij den algemeenen maatregel te stellen, ingekomen ter griffie van den rechter, dien het aangaat,

]) Denkt men hieromtrent anders, dan zou een art. 146 bis in dit wetboek niet-ontvankelijkheid kunnen bepalen van een beroep, voorzoover berustend op bestrijding der wenschelijkheid, hieronder in den tekst omschreven bij het daar voorgeslagen art. 2 c wet R. Org.

Sluiten