Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, loet R. 0. — Alg. Begins. XVII.

617

§ 3.

Eindoordeel over de aanwezigheid van feitelijke omstandigheden,

en haar waardeering, al dan niet bij het administratief gezag.

34. Betreffende artt. 192 jo. 193, eerste zinsnede Gem.wet is overwogen dat het volgens die artikelen den gemeente-wetgever vrijstaat te beslissen of de in art. 192 genoemde voorwaarden voor de oproeping aanwezig zijn, — zoodat de rechter hieromtrent niet in een nieuw onderzoek mag treden. — Zoo H. R. 8 Juni 1858 W. 2108, R.spr. 59 § 44, v. d. Hon. G. Z. 15 p. 115, G.st. 423, W. B. A. 543 (cf. O. M., aanvoerend dat alleen het administratief gezag bekend is met de inrichting der gemeente en haar finantieelen toestand). Dit arrest verwierp de cassatie tegen Rb. Amst. 8 April 1858 W. 1997, G.st. 341, W. B. A. 488, waarbij was bevestigd Ktg. I Amst. 1 Febr. 1858 W. 1945,

G.st. 341. — In gelijken zin H. R. 9 Okt. 1867 W. 2966 p. 1, v. d. Hon. G. Z. 23 p. 284, G.st. 852, W. B. A. 972, — op grond dat het hier geldt aangelegenheden van zuiver administratieven aard, waaromtrent de beslissing is opgedragen aan het administratief gezag. — Eveneens in dien zin de concl. O. M. vóór

H. R. 28 Juni 1864 v. d. Hon. G. Z. 21 p. 104, en vóór H. R. 22 Nov. 1875 W. 3938, R.spr. 111 § 31, v. d. Hon. G. Z. 29 p. 299. — Vgl. over de vraag, of de Regeering de hier bedoelde punten heeft te Onderzoeken: Léon—Vos no. 2 i. f. op art. 192 Gem.wet. — Vgl. verder de concl. O. M. vóór H. R. 5 April 1909 W. 8858, P. v. J. 862, van meening dat, ingevolge de uitdrukking „persoonlijke diensten" in art. 192 Gem.wet, aan het eindoordeel van het administratief gezag is overgelaten de vraag, aan welke eischen, speciaal wat den leeftijd betreft, de inwoners moeten voldoen, om in staat te worden geacht de diensten persoonlijk te verrichten.

Zie over art. 193, tweede zinsnede Gem.wet hiervóór no. 9. — Bij dit no. 24 vgl. hierna nos. 35 en 52. Zie ook no. 45 sub c.

2». Naar aanleiding van art. 240 laatste lid Gem.wet, gischend dat jle- gemeentebelastingen worden geheven naar grondslagen,

Leon : Rechtspraak, 3e Druk, Deel II, afl. 1 39*

(Mr. L. van Praag, Recht. Org.)

Sluiten