Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

658

Inleid, wet R. O. — Alg. Begins. XVII.

waarvan dat eener andere afhing. Ygl. daarbij no. 47 hiervóór, waar de uitdrukking „ten genoege" enz. enkel sloeg op de volledigheid der bewijsstukken.

Ten aanzien van het oordeel over het al dan niet voldoende van bewijsstukken, bij een contract van levensverzekering overgelaten aan een derde-belanghebbende, besliste Rb. Amst. 11 Juni 1897 P. v. J. 1897 no. 88, M. v. H. 1897 p. 121 in gelijken geest als het hiervóór in no. 47 vermelde arr. H. R. van 1868 en het in dit no. 60 geciteerde arr. Hof 'sGrav. van 1902.

Zie ook Hof van appèl Parijs 7 Mei 1895 P. v. J. 1895 no. 76, ingevolge een contract tusschen een artist en een schouwburgdirekteur, waarbij den laatste het recht was verleend de overeenkomst te ontbinden, als hij den artist binnen één maand van debuten onvoldoende oordeelde, — zulk een ontbinding eerbiedigend ; zie mede op art. 1 R. O. sub G no. 31. — Hierbij vgl. nog Ktg. II Amst. 4 Maart 1909 W. 8823, Bijv. Soc. W. 1909, le S. p. 6, waar echter het contract aan het eindoordeel van den daarin genoemde de beantwoording overliet der vraag of aanwezig was zekere omstandigheid, niet van invloed op de uitspraak in het toen bij den Kantonrechter aanhangig geding.

Vgl. verder de p. 206 v. o. vermelde beslissingen Rb. en Hof Amst. van 1890 en 1899.

Bij dit no. 60 zie ook de volgende nos. 61—65.

6f. a. Al bepaalt § 12 der hier toepasselijke Alg. Voorwaarden van den Min. v. Wat., Hand. en Nijverh. van 3 Sept. 1892 dat de aannemer in gebreke is, zoodra hij volgens het oordeel van den aanbesteder het werk laat liggen, heeft, als de aannemer dit uitgesproken oordeel van den aanbesteder tegenspreekt op grond dat deze hem niet verstrekte datgene waartoe hij contractueel verplicht was, — de rechter te onderzoeken of de aanbesteder terecht oordeelde dat de aannemer het werk liet liggen, daar een contractant niet het recht kan hebben over eigen schuld te oordeelen. Het zou toch in strijd zijn met de goede trouw dat de eene contractant den ander voor de gevolgen van die eigen schuld aansprakelijk kon stellen, wat mogelijk zou zijn bij onbe-

Sluiten