Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

660 Inleid, wet R. O. — Alg. Begins. XVII.

omstandigheden, niet over een rechtskwestie, al was de laatste van bedoeld oordeel afhankelijk. Vgl. op art. 1 R. O. sub G nos. 30 en 31 jn. 34 (H. R. 14 Dec. 1899 en 17 Jan. 1890, Rb. Amst. 16 Okt. 1903, Rb. Tiel 23 Febr. 1906, Hof N.-Holl. 19 Dec. 1867, Rb. Utr. 18 Febr. 1852) '). Zie aldaar no. 34 ja. p. 638 hiervóór over het verschil tusschen het overlaten van een zeker punt aan iemands eindoordeel en het opdragen van rechtspraak.

€»3. De bepaling in een aanbestedingscontract dat ingeval meerdere werkzaamheden benoodigd zijn of wijziging dienstig geacht wordt, de aannemer verplicht is op aanschrijving cler Direktie van het werk daaraan te voldoen, — kan, in gezonden zin opgevat, geen andere strekking hebben, dan aan de Direktie (hier den architekt) de macht te geven om te beslissen of meer werk noodig is, dus wat als meerder werk is te beschouwen, met gevolg dat ook de aanbesteder het als zoodanig heeft te erkennen en te betalen. — Zoo Hof 's Grav. 25 Juni 1906 W. 8436. — Bij dit arrest lette men op de minder korrekte redaktie van het bestek: benoodigd zijn... of dienstig geacht wordt (zie W. 1.1.). De laatstbedoelde woorden schijnen de interpretatie van „benoodigd zijn" door het Hof gegeven, hier te wettigen. Vgl. hiervóór p. 576 nt. 1.

Rb. Dordt 15 Maart 1905 W. 8525 besliste aldus: Als bij verzekerings-overeenkomst de assuradeurs den geassureerde en alle anderen volkomen macht hebben gegeven om zoowel te hunnen schade als te hunnen voordeel alle noodige middelen tot behoud van het ten deze verzekerde interest in het werk te stellen, en zich verbonden hebben om de gevallen schade zoowel als de alzoo gemaakte kosten te betalen, hetzij deze laatste mèt of zonder succes werden besteed, — moet de beoordeeling van hetgeen in de gegeven omstandigheden al of niet „noodig" moest worden geacht, noodzakelijk verblijven bij den verzekerde, zoodat

!) Deze beslissingen worden op art. 1 R. O. opgenomen, omdat zij liepen over de geldigheid der contractueele clausules, met het oog hierop of deze al dan niet rechtspraak opdroegen.

Sluiten